ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ໝໍ້ນັບໄຟມີທັງໝົດຈັກປະເພດ? ມີຈັກຂະໜາດ?


ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ມີ​ທັງ​ໝົດ 2ຂະໜາ​ດ 2ປະ​ເພດ ​ຄື:

  1. ໂມ​ໂນ 1​ເຟສ 2​ສາຍ 220​ໂວ​ນ, ມີ 2ປະ​ເພດ ຄື: 1. ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ເມ​ກາ​ນິກ, 2. ດິຈິ​ຕອນ (ສຳລັບ ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ)
  2. ອາ​ເຕ້ 3​ເຟສ 4ສາຍ 220/380​ໂວ​ນ, ມີ 2ປະ​ເພດ ຄື: 1. ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ເມ​ກາ​ນິກ, 2. ດິຈິ​ຕອນ ​ແລະ 110​ໂວ​ນ, 57.7/100​ໂວ​ນ ມີ 1ປະ​ເພດ ຄື: ດິຈິ​ຕອນ (ສຳລັບ ທີ່ຢູ່​ອາ​​ໄສ,​ໂຮງງານ ​ແລະ ສະຖານີ)

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ໝໍ້ນັບໄຟມີທັງໝົດຈັກປະເພດ? ມີຈັກຂະໜາດ?


ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ມີ​ທັງ​ໝົດ 2ຂະໜາ​ດ 2ປະ​ເພດ ​ຄື:

  1. ໂມ​ໂນ 1​ເຟສ 2​ສາຍ 220​ໂວ​ນ, ມີ 2ປະ​ເພດ ຄື: 1. ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ເມ​ກາ​ນິກ, 2. ດິຈິ​ຕອນ (ສຳລັບ ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ)
  2. ອາ​ເຕ້ 3​ເຟສ 4ສາຍ 220/380​ໂວ​ນ, ມີ 2ປະ​ເພດ ຄື: 1. ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ເມ​ກາ​ນິກ, 2. ດິຈິ​ຕອນ ​ແລະ 110​ໂວ​ນ, 57.7/100​ໂວ​ນ ມີ 1ປະ​ເພດ ຄື: ດິຈິ​ຕອນ (ສຳລັບ ທີ່ຢູ່​ອາ​​ໄສ,​ໂຮງງານ ​ແລະ ສະຖານີ)