ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ຍ້ອນສາເຫດໃດຈຶ່ງມີການປັບປຸງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ?


ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ລາຄາ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ຍ້ອນ​ວ່າ: ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ລັດຖະບານ​ເຮົາ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ທຸກໆ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ​ເພື່ອໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ສັງຄົມປະ​ຈຸ​ບັນ ​ເຊິ່ງ​ແນ່ນ​ອນວ່າ​ບໍ່ສາມາດ​ປາສະຈາກ​ໄດ້​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳຄັນ ພ້ອມ​ນີ້ ກໍ່ຈະ​ສາມາດ​ດຶງ​ດູດ​ເອົານັກລົງທຶນ​​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ມາ​ພັດທະນາ​​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ພະລັງງານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ຍ້ອນສາເຫດໃດຈຶ່ງມີການປັບປຸງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ?


ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ລາຄາ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ຍ້ອນ​ວ່າ: ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ລັດຖະບານ​ເຮົາ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ທຸກໆ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ​ເພື່ອໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ສັງຄົມປະ​ຈຸ​ບັນ ​ເຊິ່ງ​ແນ່ນ​ອນວ່າ​ບໍ່ສາມາດ​ປາສະຈາກ​ໄດ້​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳຄັນ ພ້ອມ​ນີ້ ກໍ່ຈະ​ສາມາດ​ດຶງ​ດູດ​ເອົານັກລົງທຶນ​​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ມາ​ພັດທະນາ​​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ພະລັງງານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.