ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ມີການສົມທຽບການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າລາຄາດຽວໃນລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ແພງກວ່າການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບເກົ່າ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມເມື່ອທຽບກັບລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງ ປະຊາຊົນ, ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທ່ານມີຄໍາອະທິບາຍແນວໃດ?


ອີງຕາມການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນຳ ຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 11-12/3/2020 ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ເອົາທາງເລືອກທີ 3 ເປັນການກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າສະບັບ   ໃໝ່,​ ຊຶ່ງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າທາງເລືອກທີ 3 ນີ້ ເເມ່ນເປັນລາຄາເເບບຂັ້ນດຽວ ເປັນເອກະພາບສໍາລັບທຸກຄົວເຮືອນ ດ້ວຍລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ເເຕ່ມີນະໂຍບາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟ 150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ລົງມາ ເເມ່ນຈະໄດ້ລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ຫຼື ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ຂອງລາຄາເຕັມ.

  • ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າລາຄາ 710 ກີບ/KWH, ແພງກວ່າການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າແບບເກົ່ານັ້ນ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ແພງກວ່າແບບເກົ່າ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຫຼື ວ່າຄ່າໄຟແພງຂຶ້ນ) ຈາກການຄິດໄລ່ແບບເກົ່າ 6 ຂັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟລະຫວ່າງ 151-461 KWH/ເດືອນ ຊຶ່ງກວມເອົາປະມານ 15-20% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດກວມເອົາປະມານ 80-85% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ເມື່ອທຽບກັບການຄິດໄລ່ລາຄາແບບເກົ່າ 6 ຂັ້ນ.
  • ຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 151-461 KWH/ເດືອນ, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ຫຼຸດລາຄາໄຟລົງຕື່ມຈົນຮອດເດືອນ 12 ປີ 2020.

 

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ມີການສົມທຽບການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າລາຄາດຽວໃນລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ແພງກວ່າການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບເກົ່າ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມເມື່ອທຽບກັບລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງ ປະຊາຊົນ, ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທ່ານມີຄໍາອະທິບາຍແນວໃດ?


ອີງຕາມການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນຳ ຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 11-12/3/2020 ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ເອົາທາງເລືອກທີ 3 ເປັນການກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າສະບັບ   ໃໝ່,​ ຊຶ່ງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າທາງເລືອກທີ 3 ນີ້ ເເມ່ນເປັນລາຄາເເບບຂັ້ນດຽວ ເປັນເອກະພາບສໍາລັບທຸກຄົວເຮືອນ ດ້ວຍລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ເເຕ່ມີນະໂຍບາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟ 150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ລົງມາ ເເມ່ນຈະໄດ້ລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ຫຼື ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ຂອງລາຄາເຕັມ.

  • ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າລາຄາ 710 ກີບ/KWH, ແພງກວ່າການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າແບບເກົ່ານັ້ນ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ແພງກວ່າແບບເກົ່າ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຫຼື ວ່າຄ່າໄຟແພງຂຶ້ນ) ຈາກການຄິດໄລ່ແບບເກົ່າ 6 ຂັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟລະຫວ່າງ 151-461 KWH/ເດືອນ ຊຶ່ງກວມເອົາປະມານ 15-20% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດກວມເອົາປະມານ 80-85% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ເມື່ອທຽບກັບການຄິດໄລ່ລາຄາແບບເກົ່າ 6 ຂັ້ນ.
  • ຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 151-461 KWH/ເດືອນ, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ຫຼຸດລາຄາໄຟລົງຕື່ມຈົນຮອດເດືອນ 12 ປີ 2020.