ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ສາຍດ່ວນ 1199 ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?


ສາຍ​ດ່ວນ 1199 ມີໜ້າ​ທີ່ດັ່ງ​ນີ້:

  • ຮັບ​ແຈ້ງ​ເຫດ​ກ່ຽວກັບ​ໄຟຟ້າ ​ແລ້ວ​ປະສານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຮັບ​ແຈ້ງ​ມາ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ສູນ​ບໍລິການ​ຂອງ​ສາຂາ​ອ້ອມຂ້າງ.
  • ຕິກ​ຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຂ​ອງບັນດາ​ສູນ​ບໍລິການ​ຂອງ​ສາຂາ​ອ້ອມ​ຂ້າງ ລາຍ​ງານ​ຄືນ​ຜູ້​ບໍລິຫານ ​ແລະ ຂັ້ນ​ຖັດ​ໄປ ພ້ອມ​ທັງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ເຫດ​ມາ​ຊາບ​ຕໍ່​ເຫດການ​ຕ່າ​ງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ນອກຈາກ​ແຈ້ງ​​ເຫດການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ໄຟຟ້າ​ແລ້ວຍັງ​ສາມາດ​ປະສານ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟາ​ອີກ​ກດ້ວຍ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ສາຍດ່ວນ 1199 ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?


ສາຍ​ດ່ວນ 1199 ມີໜ້າ​ທີ່ດັ່ງ​ນີ້:

  • ຮັບ​ແຈ້ງ​ເຫດ​ກ່ຽວກັບ​ໄຟຟ້າ ​ແລ້ວ​ປະສານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຮັບ​ແຈ້ງ​ມາ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ສູນ​ບໍລິການ​ຂອງ​ສາຂາ​ອ້ອມຂ້າງ.
  • ຕິກ​ຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຂ​ອງບັນດາ​ສູນ​ບໍລິການ​ຂອງ​ສາຂາ​ອ້ອມ​ຂ້າງ ລາຍ​ງານ​ຄືນ​ຜູ້​ບໍລິຫານ ​ແລະ ຂັ້ນ​ຖັດ​ໄປ ພ້ອມ​ທັງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ເຫດ​ມາ​ຊາບ​ຕໍ່​ເຫດການ​ຕ່າ​ງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ນອກຈາກ​ແຈ້ງ​​ເຫດການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ໄຟຟ້າ​ແລ້ວຍັງ​ສາມາດ​ປະສານ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟາ​ອີກ​ກດ້ວຍ.