ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ການຂຶ້ນລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນເພື່ອເອົາມາຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຟຣີແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ?


​​ພະນັກງານ​ຂອງລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວທຸກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ກິນເງິນ​​​ເດືອນ​ຕາມລະບຽບຂອງ ຟຟລ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ແລ້ວ ​(ພະນັກງານ​ລັດ​ຖະກອນ) ພະນັກງານ​ກຳມະກອນ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ພັນທະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນກັບ​ປະຊາຊົນ​ທຸກ​ຄົນ ​ແລະ ຕ້ອງ​ບໍ່ຄ້າງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ເດັດຂາດ.kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການຂຶ້ນລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນເພື່ອເອົາມາຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຟຣີແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ?


​​ພະນັກງານ​ຂອງລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວທຸກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ກິນເງິນ​​​ເດືອນ​ຕາມລະບຽບຂອງ ຟຟລ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ແລ້ວ ​(ພະນັກງານ​ລັດ​ຖະກອນ) ພະນັກງານ​ກຳມະກອນ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ພັນທະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນກັບ​ປະຊາຊົນ​ທຸກ​ຄົນ ​ແລະ ຕ້ອງ​ບໍ່ຄ້າງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ເດັດຂາດ.kubet ไทยคาสิโนออนไลน์