ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ພະນັກງານຈົດເລກກົງເຕີໄຟແບບເດົາ ບໍ່ມາຈົດໂຕເລກທີ່ຖືກຕ້ອງລະອຽດ.


     ພະນັກງານ​ຈົດ​ໄຟ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຈົດ​ໂຕ​ເລກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ຂະ​ບວນການອົບຮົມ ຖ້າ​ກໍລະນີ​ເກີດ​ບັນຫາ​ຈົດ​ເລກ​ກົງ​ເຕີ​ຜິດ ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກປະຕິບັດ​ລະບຽບວິ​​ໄນ ​ແລະ ຫາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ມ​ອບ​ເໝົາ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບຕາມ​ທີ່ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ​ວາງ​ອອກ​. ນອກຈາກ​ນີ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ສາມາດ​ຕິດຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ເບີໂທ​ສຸກ​ເສີນ 1199 ກໍລະນີ​ຕ້ອງການ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ຂ້ອງ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ພະນັກງານ​ຈົດ​ໄຟ​ໄດ້ ຫາກ​ມີ​ພະນັກງານ​ຄົນ​ໃດ​ບໍ່ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ ​ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ພະນັກງານຈົດເລກກົງເຕີໄຟແບບເດົາ ບໍ່ມາຈົດໂຕເລກທີ່ຖືກຕ້ອງລະອຽດ.


     ພະນັກງານ​ຈົດ​ໄຟ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຈົດ​ໂຕ​ເລກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ຂະ​ບວນການອົບຮົມ ຖ້າ​ກໍລະນີ​ເກີດ​ບັນຫາ​ຈົດ​ເລກ​ກົງ​ເຕີ​ຜິດ ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກປະຕິບັດ​ລະບຽບວິ​​ໄນ ​ແລະ ຫາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ມ​ອບ​ເໝົາ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບຕາມ​ທີ່ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ​ວາງ​ອອກ​. ນອກຈາກ​ນີ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ສາມາດ​ຕິດຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ເບີໂທ​ສຸກ​ເສີນ 1199 ກໍລະນີ​ຕ້ອງການ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ຂ້ອງ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ພະນັກງານ​ຈົດ​ໄຟ​ໄດ້ ຫາກ​ມີ​ພະນັກງານ​ຄົນ​ໃດ​ບໍ່ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ ​ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ.