ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ການຊຳລະເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແມ່ນສາມາດຊຳລະຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໄດ້ແດ່?


ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ ​​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຊຳລະ​​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຊ່ອງ​ທາງ ​ແລະ ສະດວກ​ສະບາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ​​ເຊັ່ນ:

  1. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໄຟຟ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ບ້ານ​ທ່ານ.
  2. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ທະນາຄານ ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ມີ​ທະນາຄານ​ທີ່​ຮັບ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ 03 ທະນາຄານ​ຄື: ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ທະນາຄານ​ພັ​ດທະ​ນາລາ​ວ  ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາລາວ.
  3. ຊຳລະ​ຜ່ານຊ່ອງ​ທາງ​ແອບ​ພິ​ເຄຊັ່ນ​ເທິງ​ມື​ຖື ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ BCEL ONE ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ຊຳລະຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​​ບໍ່ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະ​ເທດ. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ແລະ ທະນາຄານ​ພັ​ດທະ​ນາລາ​ວ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການຊຳລະເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແມ່ນສາມາດຊຳລະຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໄດ້ແດ່?


ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ ​​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຊຳລະ​​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຊ່ອງ​ທາງ ​ແລະ ສະດວກ​ສະບາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ​​ເຊັ່ນ:

  1. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໄຟຟ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ບ້ານ​ທ່ານ.
  2. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ທະນາຄານ ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ມີ​ທະນາຄານ​ທີ່​ຮັບ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ 03 ທະນາຄານ​ຄື: ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ທະນາຄານ​ພັ​ດທະ​ນາລາ​ວ  ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາລາວ.
  3. ຊຳລະ​ຜ່ານຊ່ອງ​ທາງ​ແອບ​ພິ​ເຄຊັ່ນ​ເທິງ​ມື​ຖື ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ BCEL ONE ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ຊຳລະຄ່າ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​​ບໍ່ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະ​ເທດ. ຊຳລະ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ແລະ ທະນາຄານ​ພັ​ດທະ​ນາລາ​ວ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.