ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ສາຍດ່ວນ 1199 ຕິດຕໍ່ຍາກຫຼາຍ ໂທຍາມໃດສາຍບໍ່ວ່າງຕະຫຼອດ, ສາເຫດເປັນຍ້ອນຫຍັງ ?


  • ນັ້ບຕັ້ງແຕ່ມີການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈໂທເຂົ້າມາສອບຖາມຫຼາຍ ແລະ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆກຽ່ວກັບລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ແຕ່ລະລູກຄ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ.
  • ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນລະດູຝົນເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໄຟດົກ, ໄຟມອດຕະຫຼອດເວລາລູກຄ້າໂທເຂົ້າມາຫຼາຍເຮັດໃຫ້ສາຍບໍ່ວ່າງ.
  • ເບີ​ໂທ​ສຸກ​ເສີນບໍ່ມີ​ຄົນ​ຮັບ​ສາຍ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນອາດຈະ​ເປັນ​ໃນ​ລັກສະນະ ​ໂທ​ຕິດ​ແຕ່​ບໍ່ມີ​ຜູ້​ຮັບ​ສາຍ​, ອາດ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໂທ​ເຂົ້າ​ເບີ​ສຸກ​ເສີນຫຼາຍ​ສາຍ​ພ້ອມ​ກັນ ຫຼື ບ໋ອກຂາດ, ​ແຕ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ ​ໄດ້​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ເບີ​ໂທ​ສຸກ​ເສີນ​ ​ແລະ ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ​ແລ້ວ ສາຍ​ດ່ວນ 1199 ສາມາດ​ໂທ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ບັນຫາ​ກ່ຽວກັບ​ໄຟຟ້າ​ທຸກ​ກໍລະນີ​ໄດ້ ພ້ອມ​ກັນ 30 ຄູ່ສາຍ ​ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ສາຍດ່ວນ 1199 ຕິດຕໍ່ຍາກຫຼາຍ ໂທຍາມໃດສາຍບໍ່ວ່າງຕະຫຼອດ, ສາເຫດເປັນຍ້ອນຫຍັງ ?


  • ນັ້ບຕັ້ງແຕ່ມີການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈໂທເຂົ້າມາສອບຖາມຫຼາຍ ແລະ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆກຽ່ວກັບລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ແຕ່ລະລູກຄ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ.
  • ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນລະດູຝົນເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໄຟດົກ, ໄຟມອດຕະຫຼອດເວລາລູກຄ້າໂທເຂົ້າມາຫຼາຍເຮັດໃຫ້ສາຍບໍ່ວ່າງ.
  • ເບີ​ໂທ​ສຸກ​ເສີນບໍ່ມີ​ຄົນ​ຮັບ​ສາຍ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນອາດຈະ​ເປັນ​ໃນ​ລັກສະນະ ​ໂທ​ຕິດ​ແຕ່​ບໍ່ມີ​ຜູ້​ຮັບ​ສາຍ​, ອາດ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໂທ​ເຂົ້າ​ເບີ​ສຸກ​ເສີນຫຼາຍ​ສາຍ​ພ້ອມ​ກັນ ຫຼື ບ໋ອກຂາດ, ​ແຕ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ ​ໄດ້​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ເບີ​ໂທ​ສຸກ​ເສີນ​ ​ແລະ ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ​ແລ້ວ ສາຍ​ດ່ວນ 1199 ສາມາດ​ໂທ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ບັນຫາ​ກ່ຽວກັບ​ໄຟຟ້າ​ທຸກ​ກໍລະນີ​ໄດ້ ພ້ອມ​ກັນ 30 ຄູ່ສາຍ ​ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.