ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ພາຍຫຼັງຊໍາລະຄ່າຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາເທົ່າໃດເຖິງຈະມາຕິດຕັ້ງໃຫ້ ?


  • ສໍາຫລັບການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ ກໍລະນີບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໃໝ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 7 ວັນ
  • ກໍລະນີມີການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ , ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ ໃໝ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 15 ວັນ.
  • Km ແລະ ຕາຂ່າຍ 0,4ກວ ລວງຍາວບໍ່ເກີນ 50m  , ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໃໝ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 35 ວັນ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ພາຍຫຼັງຊໍາລະຄ່າຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາເທົ່າໃດເຖິງຈະມາຕິດຕັ້ງໃຫ້ ?


  • ສໍາຫລັບການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ ກໍລະນີບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໃໝ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 7 ວັນ
  • ກໍລະນີມີການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃໝ່ , ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ ໃໝ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 15 ວັນ.
  • Km ແລະ ຕາຂ່າຍ 0,4ກວ ລວງຍາວບໍ່ເກີນ 50m  , ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໃໝ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ່າຍ 35 ວັນ.