ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ໃນອະນາຄົດຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈະມີການປ່ຽນແປງອີກຫຼືບໍ່?


   ​ປົກກະຕິ​ອັດຕາ​ຄ່າ​ໄຟຟ້າຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ໃນ​ທຸກໆ 3-5 ປີ ​ແລະ ໃນອະນາຄົດອາດຈະມີການປັບປຸງລາຄາກະແສໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະຊ່ວງປີ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ໃນອະນາຄົດຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈະມີການປ່ຽນແປງອີກຫຼືບໍ່?


   ​ປົກກະຕິ​ອັດຕາ​ຄ່າ​ໄຟຟ້າຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ໃນ​ທຸກໆ 3-5 ປີ ​ແລະ ໃນອະນາຄົດອາດຈະມີການປັບປຸງລາຄາກະແສໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະຊ່ວງປີ.