ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ການແຍກເປັນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ບໍ່ ?


    ​ການ​ແຍກ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ມະຫາຊົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ລາຄາ​ໄຟຟ້າ ​ແຕ່​ແຍກ​​​ເພື່ອ​ຈະ​ລະດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ສ້າງສາ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ ສປປ ລາວ​ ເຮົາເພື່ອ​ໃຫ້ລະບົບ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ມີ​ສະຖຽນລະ​ພາບ ​ແລະ ​ພຽງພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ​​ສົ່ງ​ອອກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສຳຄັນ​ກໍ່ຄື​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ຊາດ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ ດ້ານ​ການ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂຶ້ນຕື່ມ​.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການແຍກເປັນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ບໍ່ ?


    ​ການ​ແຍກ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ມະຫາຊົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ລາຄາ​ໄຟຟ້າ ​ແຕ່​ແຍກ​​​ເພື່ອ​ຈະ​ລະດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ສ້າງສາ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ ສປປ ລາວ​ ເຮົາເພື່ອ​ໃຫ້ລະບົບ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ມີ​ສະຖຽນລະ​ພາບ ​ແລະ ​ພຽງພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ​​ສົ່ງ​ອອກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສຳຄັນ​ກໍ່ຄື​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ຊາດ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ ດ້ານ​ການ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂຶ້ນຕື່ມ​.