Image

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງລະບົບສົ່ງ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງລະບົບສົ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 2 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງລະບົບສົ່ງ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image