Image

ຝ່າຍວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້າ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້າມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 5 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້າ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image