Image

ຝ່າຍພັດທະນາໂຄງການ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍພັດທະນາໂຄງການມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 5 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍພັດທະນາໂຄງການ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image