Image

ຝ່າຍກວດກາ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍກວດກາມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 1 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ຄະນະ ຝ່າຍກວດກາ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image