ບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂຄງການປັບປຸງສະຖານີ ແລະ ໝໍ້ແປງ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ

17-03-2023.