ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

10-05-2024.ໜັງສືສະເໜີ ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິການອອກແບບສະຖານີ (Owner's Engineer)