ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ Individual Consultatant (IC)

18-09-2023. ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ Individual Consultatant (IC) ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ Power Distribution Improvement Project ໂດຍນຳໃຊ້ທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ (World Bank)