ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມໄອທີ

01-12-2022.