Image

ຝ່າຍບັນຊີ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍບັນຊີມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 3 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍບັນຊີ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image