Image

ສາຂາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທ່ານາ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

 • ເບີໂທ: 074 211796
 • ເບີແຟັກ: 074 211673
 • Email: edl_sayaboury@hotmail.com


ພາລະບົດບາດ

 1. ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການພັດທະນາວຽກງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.
 2. ສຶກສາອົບຮົມ ທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ເຂົ້າໃນການດຳ ເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.
 3. ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານ ໃຫ້ມີການປະຢັດມັດທະຍັດ, ຫູຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ເພີ້ມລາຍຮັບ.
 4. ປະຕິບັດຫົວໜ່ວຍລາຄາ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ຕາມປະເພດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ.
 5. ບຳລຸງຮັກສາຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ພາຍໃນສາຂາ ກໍ່ຄືຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ມີສະພາບໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະ ຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັການ ຂອງກະຊວງການເງິນໃນການເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ມອບພັນທະງົບ ປະມານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
 6. ປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຕາຂ່າຍແຮງກາງ 22 kV, ຕາຂ່າຍແຮງຕໍ່າ 0,4 kV, ໝໍ້ແປງ, ໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຊົມໃຊ້ປົກກະຕິ.
 7. ປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ, ການເກັບເງິນ-ໝີ້ສິນ, ການຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຕົວເລກແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
 8. ໂຄສະນາ, ປະຊາສໍາພັນ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ການບໍລິການ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ, ໃຊ້ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ, ປະຢັດ ແລະ ການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ ໃຫ້ປົກກະຕິ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Image Image