Image

ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

  • ໂທລະສັບ: 088-210215
  • ແຟັກ: 088-210215


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ມີພາລະບົດບາດຄື

  1. ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊື້, ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟ ແລະ ບໍລິການໄຟຟ້າທົ່ວສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ.
  2. ຄຸ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາລະບົບສະຖານີ 35/22kv, ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ນໍ້າບູນ 1 (110 kw), ລະບົບຕາຄ່າຍ-ສາຍສົ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.
  3. ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈີງ.
  4. ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າຕາມການອະນຸມັດ ດ້ານລາຄາຂອງລັດຖະບານ.
  5. ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າ ຕະຫຼອດຮອດຕິດຕັ້ງໄຟໃນເຮືອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກ.
  6. ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍຄືຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ.
  7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ, ເກັບກູ້ໜີ້ສີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ໄດ້ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  8. ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານວິຊາການ ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

Image Image