Image

ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາສ້າວ, ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ຖະໜົນ ຕັດໃໝ່.

  • ໂທລະສັບ: 081 312 505
  • ແຟັກ: 081 212 957


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີພາລະບົດບາດ ຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄຟຟ້າ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ການຜະລິດ ແລະການຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານການບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດອຸດສະຫະກຳ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນໆ ຕະຫຼອດຮອດການຊົມໃຊ້ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ

Image Image