Image

ສາຂາແຂວງ ຄຳມ່ວນ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສະໜາມ, ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ຖະໜົນ ວຽງຈັນ, ຕູ້ ປນ 069.

  • ໂທລະສັບ: 051 212057
  • ແຟັກ: 051 212682
  • Email: EDL_KM@gmail.com


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີພາລະບົດບາດຄືກັນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຕ່ງລົງເລີກຄວາມຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງບໍລິການໄຟຟ້າພາຍໃນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງໃຫ້ຄຽງ. ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີບົດບາດໜ້າທີ່ຮັບປະກັນຕອບສະຫນອງໄຟຟ້າພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຄຳມ່ວນ

Image Image