Image

ສາຂາແຂວງ ຫົວພັນ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຫົວພັນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ, ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ. ຖະໜົນ ເລກ 6.

  • ໂທລະສັບ: 064 31 2352, 31 2799
  • ແຟັກ: 064 31 2945
  • Email: Khampheuy_edl@yahoo.com


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາ ຫົວພັນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍຄື ຄຸ້ມຄອງການຮັບ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເພື່ອບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ແຂວງຫົວພັນ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຫົວພັນ

Image Image