Image

ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້( ຄຸ້ມມ່ວງແກ້ວ ) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ , ທິດເໜືອ ຕິດກັບ ຫ້ອງການຕຳຫລວດ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ວັດແກ້ວໂພນສະຫວັນ ແລະ ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

 • ໂທລະສັບ: 084 211 495, 084 212 008 , 084 212 083.
 • ແຟັກ: 084 212 007
 • E-mail : EDL_Bokeo@hotmail.com


ພາລະບົດບາດ

 1. ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.
 2. ຕອບສະໜອງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
 3. ຄູ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ລະບົບຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 4. ວາງແຜນການ ພັດທະນາລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
 5. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຈຳໜ່າຍ ກະແສໄຟຟ້າ ຕາມການອະນຸມັດ ດ້ານລາຄາ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
 6. ບຳລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ, ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານວິຊາການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ໃນປະຈຸບັນ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
 7. ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮັ່ຍໃນພາກຈຳໜ່າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 8. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບ ຫລັກການ ໃນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບົນພື້ນຖານການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອອານາຄົດ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

Image Image