ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ວັນທີ 29-31/01/2021

28-01-2021.ແຈ້ງການມອດໄຟ 
  ----====-----
- ວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 06:30 - 08:00 
  (ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ)
- ວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 08:30 - 10:30
  (ບ້ານ ໂພນສະອາດ 2)
- ວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 10:30 - 12:30 
  (ບ້ານ ໂພນສະອາດ 3)
- ວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 15:30 - 17:30 
  (ບ້ານ ທາດຫຼວງໄຕ້)
- ວັນທີ 31/01/2021, ເວລາ 08:30 - 13:30 
  (ບ້ານ ອານຸ)