About Electricite Du Laos


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 1961 ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິ ການ ແລະ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ-ກົນໄກຕະຫລາດ ເພື່ອສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ໄຟຟ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພຽງພໍ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ພັກແລະລັດວາງ ອອກ – ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າອອກນອກ ປະເທດເພື່ອສ້າງ ລາຍຮັບເປັນເງີນຕາ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.


ວິໄສທັດ

ເຮັດໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກາຍເປັນ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມເຮັດຫຼ້ອນ 02 ໜ້າທີ່ຫຼັກຄື:.

  • ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.
  • ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍແນໃສ່ສ້າງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຂະແໜງການຫຼັກ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມໃຫ້ມີການພັດທະນາໄຟຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ.

ພາລະກິດ

  • ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດວົງຈອນການຜະລິດ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍການຫັນມານຳໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ເອງ.
  • ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ.
  • ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ພູມມີພາກ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
  • ປະຕິຮູບແບບແຜນວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟພາຍໃນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາ.