ເຊິນຮ່ວມປະມູນ

04-04-2024.ເຊິນຮ່ວມປະມູນໝໍ້ແປງ 2ໜ່ວຍ 50 MVA