ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

13-03-2024.ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນການຈັດຊື້ CT 22 kV ແລະ 0.4 kV ໃຫ້ບັນດາສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2024