ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

04-03-2024.ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ໃຫ້ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງລະບົບໄຟຟ້າ 03ພາກ