ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ຂໍ້ແນະນໍາເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປະກອບເອກະສານ


I. ບໍລິການຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃໝ່

1. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟທຳມະດາບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແຮງຕໍ່າ 0.4 kV
2. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟທີ່ມີການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແຮງຕ່ຳ 0.4 kV
3. ການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍ 22 kV ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

II. ການດຳເນີນການຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃໝ່
1. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟທຳມະດາບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແຮງຕໍ່າ 0.4 kV

 • ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 • ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວຫຼືບັດປະຈຳຕົວ.
 • ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ(ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ).
 • ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມຫຼືຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).
(ກໍລະນີຜູ້ຊົມໃຊ້ຮູ້ກຳລັງຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນລະບຸໄວ້ໃນຄຳຮ້ອງ ພ້ອມຄົບເງື່ອນໄຂໃບຄຳຮ້ອງສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້ ແລະ ລໍ່ຖ້າການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟຕາມເວລາກຳນົດ)

2. ການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍ 22 kV ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ
 • ກໍລະນີຜູ້ປະກອບການເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງຕ້ອງປະກອບທັງໝົດ
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 2. ໃບມອບວຽກ (ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານໄຟຟ້າ)
 3. ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ(ຮູບແຕ້ມດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງGoogle Earth).
 4. ແຜນການປະຕິບັດວຽກ.
 5. ໃບຄາດຄະເນອຸປະກອນ (ພ້ອມລະບຸ Specification ຂອງ ອຸປະກອນ).
 6. ໃບສັງລວມໂຫລດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (Load Profile ).
 7. ໃບທົດສອບອຸປະກອນວັດແທກ CT, PT, Tr ຈາກໂຮງງານ(ໃບທົດສອບ CT, PT ຈາກຟຟລ).
 8. ຮູບແບບປະກອບຫົວເສົາປະພດຕ່າງໆ, ຮູບແບບຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ, ຮູບແບບລະບົບດິນ ແລະ ວົງຈອນດ່ຽວ.
 9. ສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 10. ບົດບັນທຶກການກວດກາ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 11. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ຜູ້ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ເປີດກິດຈະການ) / ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ.
 • ກໍລະນີຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າມອບໃຫ້ຟຟລເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ
 1. 1. ຜູ້ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານ
 • 1.1 ໃບຄຳໍຮ້ອງ ຜູ້ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕ້ອງປະກອບ(ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 • 1.2 ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງGoogle Earth).
 • 1.3 ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ຜູ້ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ເປີດກິດຈະການ) / ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ.
 1. 2. ຟຟລ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ
 • 2.1 ໃບມອບວຽກ (ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຟຟລ)
 • 2.2 ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ(ຮູບແຕ້ມດ້ານເຕັກນິກ).
 • 2.3 ແຜນການປະຕິບັດວຽກ.
 • 2.4 ໃບຄາດຄະເນອຸປະກອນ (ພ້ອມລະບຸ Specification ຂອງ ອຸປະກອນ).
 • 2.5 ໃບສັງລວມໂຫລດ (ພ້ອມ Load Profile ຖ້າມີ).
 • 2.6 ໃບທົດສອບອຸປະກອນວັດແທກ CT, PT, Tr ຈາກໂຮງງານ(ໃບທົດສອບ CT, PT ຈາກຟຟລ).
 • 2.7 ຮູບແບບປະກອບຫົວເສົາປະພດຕ່າງໆ, ຮູບແບບຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ, ຮູບແບບລະບົບດິນ ແລະ ວົງຈອນດ່ຽວ.
 • 2.8 ສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).
 • 2.9 ບົດບັນທຶກການກວດກາ (ແບບຟອມຂອງຟຟລ).

III. ການປະກອບເອກະສານຂໍແກ້ໄຂກ່ຽວໝໍ້ນັບໄຟຕ່າງໆ
1. ປ່ຽນປະເພດລາຄາຈາກທຸລະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ ມາເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສ.
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ໃບຢຸດເຊົາ ຫຼື ສັນຍາເຊົ່າ.
 3. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ເກົ່າໃຫ້ເປັນ 0ກີບ).
 4. ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).
2. ປ່ຽນປະເພດລາຄາຈາກ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ເປັນທຸລະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ.
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ຕ້ອງປະທັບກາບໍລິສັດ) (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ໃບດຳເນີນທຸລະກິດ.
 3. ໃບສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ.
 4. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ)ຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ເກົ່າໃຫ້ເປັນ 0ກີບ).
 5. ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).
3. ຂໍເກັບກູ້ (ຢຸດການຜະລິດ, ປິດບັນຊີ)
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ເກົ່າໃຫ້ເປັນ 0ກີບ ແລະ ຄ່າເຊົ່າ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ).
 3. ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).
4. ຂໍກວດກາໝໍ້ນັບໄຟ
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ).
 3. ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).
5. ຂໍເປີດນຳໃຊ້ຄືນ
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ)
6. ຂໍດັດແກ້
 1. ໃບຄຳຮ້ອງ (ແບບຟອມ ຂອງ ຟຟລ).
 2. ສຳເນົາໃບບິນໄຟຟ້າ (ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ)
7. ຂໍປ່ຽນໝໍ້ນັບໄຟ (ໝໍ້ນັບໄຟຕາຍ, ໜ້າເຫຼືອງ, ໜ້າແຕກ)
 1. ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ.
 2. 2. ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ(ຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ເກົ່າໃຫ້ເປັນ 0ກີບ ແລະ ຄ່າເຊົ່າ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ).
 3. 3. ແຕ້ມແຜນຜັງສະຖານທີ່ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ(ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບຖ່າຍຂອງ Google Earth).

ສະຖານທີ່ພົວພັນເອົາເອກະສານ, ຮັບເອກະສານ ແລະ ຊຳລະເງິນ

 • ສະຖານທີ່ພົວພັນເອົາເອກະສານແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
 • ດາວໂຫລດ ຈາກ ເວບໄຊ www.edl.com.la........... ຫຼື www.edlvt.net.la
 • ສູນຮັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າທຸກບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ(ຟຣີ).
 • ສາຂາໄຟຟ້າເມືອງທຸກເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງ(ຟຣີ).
 • ສະຖານທີ່ຍື່ນເອກະສານ ແລະ ຊຳລະຄ່າບໍລິການ.
 • ສຳນັກງານໄຟຟ້າເມືອງ 6 ສາຂາເມືອງ ແລະ ສູນຮັບເງິນສີສະເກດ.
 • ຮູບແບບການຊຳລະ
  • ຈ່າຍເງິນສົດ
  • EDC(ຮູດບັດ)
 • ຟຟລ ຈະປັບປຸງການຊຳລະເງິນຄ່າບໍລິການທາງໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.