Image

ຝ່າຍຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 2 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ຄະນະ ຝ່າຍຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image