Image

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການ


ສະຖານທີ່

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 8 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image