ແຈ້ງການ

02-03-2021.ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງໃບບິນເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າໃນຮູບແບບໃຫມ່ 
ເພື່ອພັດທະນາ ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ທັນສະໄຫມ ແລະ ໂປ່ງໃສໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 
ໃນໄວໆນີ້...!!!