ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ບາງເຂດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27-01-2021. ແຈ້ງການມອດໄຟ 
  ----====-----
- ວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 13:30 - 15:30 
  (ບ້ານ ໂພນສະອາດ 4)
- ວັນທີ 02/02/2021, ເວລາ 08:30 - 10:30
  (ບ້ານ ໂພນໄຊ 1)
- ວັນທີ 02/02/2021, ເວລາ 10:30 - 12:30 
  (ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ 1)
- ວັນທີ 02/02/2021, ເວລາ 13:30 - 32:30 
  (ບ້ານ ໂພນໄຊ 2)