ແຈ້ງການມອດໄຟ 22 kV MSH 5.4.1; 5.4.2 & MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ RCS ບຶງໜອງທາ.

21-01-2021.ການມອດໄຟ 22 kV MSH 5.4.1; 5.4.2 & MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ RCS ບຶງໜອງທາ.

ໃນວັນທີ 29/01/2021, ເວລາ 09:30-15:00 ໂມງ, ເຂດບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລາຍລະອຽດແຈ້ງມອດໄຟມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: