ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 kV ບາງເຂດ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

21-01-2021.ການມອດໄຟ 22 ກວ ມອດແຕ່ VCB ຂາມງອຍ ຫາ PTP ນາສ້າງໄພ.

ໃນວັນທີ 23/01/2021, ເວລາ 09:00-13:30 ໂມງ, ເຂດບ້ານ ຂາມງອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລາຍລະອຽດແຈ້ງມອດໄຟມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: