ແຈ້ງການ ມອດໄຟລົງ 22 KV ມອດປົດ HotLine Clamp ຫາ ແລວໄຟສຸດ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021

18-01-2021.