ແຈ້ງປະມູນ ຈັດຊື້້ Battery 2V-300AH (48 VDC & 110VDC) ພ້ອມອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ Busbar

27-05-2024.