Image

Power Plant Development Department


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ


Power Plant Development Department Oraganization Chart

Image Image