Image

Human Resource Department


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 2 ຕຶກສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ


Human Resource Department Organization Chart

Image Image