Image


General Management Departmentສະຖານທີ່

ຝ່າຍນະໂຍບາຍຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍນະໂຍບາຍຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່

ຝ່າຍນະໂຍບາຍຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ມີພາລະບົດບາດຫລັກໃນການຊ່ວຍຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໃນ ວຽກງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ວິເຄາະ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຕາມການ ຊີ້ນຳ.
 2. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ເໝາະສົມ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
 4. ພົວພັນພາຍໃນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ:
  • ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
  • ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າວຽກມອບໝາຍຂອງ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບ ຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ.
  • ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່, ສະພາອຳນວຍການ ແລະ ສະພາຜູ້ຖືຮຸ້ນຟຟລ.
  • ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ໃນ ວຽກງານສະພາຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄດ້ຮ່ວມຮຸ້ນ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເອກະສານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ.
 5. ພົວພັນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
  • ປະສານງານ ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍນອກພາຍໃນປະເທດ.
  • ປະສານງານ ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາບໍລິສັດ, ອົງກອນ ພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
  • ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ.
  • ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ.


General Management Department Organization Chart

Image
Image