Image

ຝ່າຍລະບົບຈຳໜ່າຍ


ສະຖານທີ່

ຝ່າຍລະບົບຈຳໜ່າຍມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບຶກ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍລະບົບຈຳໜ່າຍ

Image

ຄະນະພະແນກ

Image