ແຈ້ງການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ)

03-03-2023.