ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ

21-02-2023.ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ

https://drive.google.com/drive/folders/1tVvYc1TYqRJWY94o9gN5jnqYjRtQOR27?usp=share_link