ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລັກໃຊ້ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງທີ2)

17-11-2023.