ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ ເຄື່ອງທົດສອບ-ວັດແທກໄຟຟ້າ

23-11-2022.