ແຈ້ງການຂໍ້ກຳນົດ

11-01-2023


ແຈ້ງປະມູນ Shunt Reactor ຂະໜາດ 1667 KVAR ລະດັບແຮງດັນ 22 kV

23-12-2022


ເອກະສານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

22-12-2022


ແຈ້ງປະມູນ ສ້ອມແປງ-ຕ້ານເຈື່ອນຕີນເສົາ

22-12-2022


ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມໄອທີ

01-12-2022


ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ ເຄື່ອງທົດສອບ-ວັດແທກໄຟຟ້າ

23-11-2022


ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ

18-08-2021